W dniu 24 marca 2018 roku w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian.” Tematem przewodnim były współczesne aspekty polityki bezpieczeństwa.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Organizatorem konferencji był Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, natomiast instytucjami współpracującymi: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Na początku obrad uczestników powitał prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża. Uroczystego otwarcia konferencji natomiast dokonała prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska – Rektor Akademii. Podczas powitania uczestników zwróciła uwagę na złożoność oraz nieprzewidywalność problemów bezpieczeństwa współczesnego świata. Spośród zaproszonych gości jako pierwsza głos zabrała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na bezpieczeństwo społeczne jako istotny element systemu bezpieczeństwa państwa. Rozwiązywanie problemów w obszarze polityki społecznej powinno więc mieć – zdaniem Minister Rafalskiej – pozytywny wpływ na ogólnie ujęte bezpieczeństwo obywateli. Głos zabrał także Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na specyfikę problemów bezpieczeństwa województwa ze względu na jego przygraniczne położenie.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. nadzw. dr hab. Andrzej Zybertowicz – Doradca Prezydenta RP. Swoje rozważania zatytułowane „Nowe pola nie-bezpieczeństwa państwa” poświęcił nietradycyjnym obszarom zagrożeń związanych z rozwojem nowoczesnych technologii. W swoim inspirującym wystąpieniu zwrócił uwagę na wiele aspektów działań podejmowanych w sferze informacyjnej oraz na ich oddziaływanie na świat realny. Po wykładzie inauguracyjnym moderator – prof. dr hab. Bogusław Jagusiak zaprosił uczestników I panelu do dyskusji na temat „Niemcy – Unia Europejska – Polska. Wyzwania dla polityki bezpieczeństwa w zmieniającej się Europie”.

Wykład prof. nadzw. dr hab. Andrzeja Zybertowicza

W I panelu jako pierwszy swoje wystąpienie wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk (Akademia im. Jakuba z Paradyża). W swoim wystąpieniu omówił dyskusję na temat zmieniającej się pozycji politycznej Niemiec w ramach UE i światowego ładu politycznego. Zwrócił uwagę na to, że obok tradycyjnych diagnoz sytuujących politycznie i gospodarczo miejsce Niemiec we wspólnocie transatlantyckiej oraz UE pojawiły się nowe. Akcentują one konieczność prowadzenia przez Niemcy bardziej asertywnej polityki w obu tych wspólnotach. Jako drugi swoje wystąpienie przedstawił prof. nadzw. dr hab. Eryk Łon (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Rada Polityki Pieniężnej, Narodowa Rada Rozwoju), prezentując swój punkt widzenia w aktualnej debacie na temat możliwości wprowadzenia waluty euro. Podkreślał znaczenie utrzymania złotego jako waluty narodowej dla zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego państwa. Następnie głos zabrała dr Justyna Schulz (Instytut Zachodni w Poznaniu), która zaprezentowała wystąpienie na temat „Percepcje bezpieczeństwa a zmieniające się środowisko międzynarodowe Polski”. W swoich badaniach zwróciła uwagę na znaczenie badań naukowych dla procesu decyzyjnego w systemie politycznym. Pani Dyrektor Instytutu Zachodniego dokonała także analizy uwarunkowań relacji polsko-niemieckich w tym zakresie.

Panel II, moderowany przez dr Juliusza Sikorskiego, był zatytułowany „Teoretyczny wymiar bezpieczeństwa europejskiego”. Jako pierwszy swoje wystąpienie wygłosił reprezentujący Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie płk. dr hab. prof. nadzw. Juliusz Tym (Dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej), który zwrócił uwagę na asymetryczne i hybrydowe zagrożenia bezpieczeństwa RP. Podkreślił, że odpowiedź państwa na te zagrożenia powinna się opierać kompleksowym podejściu z wykorzystaniem środków o charakterze wojskowym i cywilnym. Następnie swoje wystąpienie przedstawił dr Arnold Warchał z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Omówił on multiplikacje zagrożeń we współczesności. Następnie głos zabrała dr Natalia Moch (WAT Warszawa), która omówiła projektowanie strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Zwróciła uwagę na potrzebę jej aktualizacji i dostosowania do zmian w środowisku międzynarodowym oraz pojawiania się nowych typów zagrożeń. Zagadnienia oscylujące wokół bezpieczeństwa europejskiego podjął również dr Jerzy Stańczyk (WAT Warszawa). W swoim wystąpieniu omówił uwarunkowania polityki bezpieczeństwa UE. Kolejny z prelegentów – dr Lech Chojnowski (Akademia Pomorska w Słupsku) dokonał analizy znaczenia wartości narodowych w polityce bezpieczeństwa wybranych państw członkowskich Unii, ponadto wyjaśnił pojęcia wskazujące na ich szerokie znaczenie semantyczne. Ostatni z prelegentów – mgr Krzysztof Szwarc (WAT Warszawa) omówił wpływ działań UE na wzmocnienie bezpieczeństwa kluczowej infrastruktury państw członkowskich.

Panel III, moderowany przez dr Tomasza Marcinkowskiego, dotyczył praktycznego wymiaru bezpieczeństwa europejskiego. Jako pierwszy swoje wystąpienie przedstawił płk Rafał Miernik – dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu. Przedstawił on uwarunkowania i proces budowy brygady obrony terytorialnej, odwołując się do własnych doświadczeń w tym zakresie. Następnie głos zabrał Arkadiusz Siwko – były prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, który wypowiadał się na temat przemysłu obronnego UA i wiodących państw członkowskich UE. Zwrócił uwagę na znaczenie tego sektora przemysłu dla bezpieczeństwa państwa. Następnie swoje wystąpienie zaprezentował płk dr hab. inż. Waldemar Kawka z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W swoim wystąpieniu przedstawił temat nielegalnego wykorzystywania materiałów wybuchowych jako istotnego elementu zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce oraz w Europie. Odwołując się do licznych przykładów, wskazał na wzrastające możliwości zagrożeń w tym zakresie. W dalszej części panelu swoje wystąpienia przedstawili pracownicy Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Problematyka obserwacji transgranicznej w pozyskiwaniu dowodów przestępstwa była przedmiotem wystąpienia dr Andrzeja Skwarskiego. Zwrócił on uwagę na uwarunkowania prawne takich działań oraz ich praktyczną użyteczność. Kolejnym z prelegentów był dr Robert Maciejczyk z referatem pt. „SIS II jako informatyczne wsparcie w poszukiwaniu osób i rzeczy pochodzących z przestępstwa”. W wystąpieniu zamykającym panel dr Waldemar Zakrzewski omówił role i zadania Grup Bojowych UE. Wskazał na uwarunkowania organizacyjne, wojskowe  ich funkcjonowania oraz miejsce w obecnych i możliwych w przyszłości działaniach UE.

Po panelach plenarnych w części popołudniowej odbyły się panele tematyczne.

Panel IV, moderowany przez dr Roberta Słabuszewskiego, dotyczył bezpieczeństwa w elektronicznym postępowaniu administracyjnym. W swoim wystąpieniu dr Katarzyna Samulska (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) omówiła problematykę związaną z bezpiecznym podpisem elektronicznym w postępowaniu administracyjnym. Następnym prelegentem był reprezentujący także gorzowską Akademię dr Jacek Jaśkiewicz.  W swoim wystąpieniu przeanalizował nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego na ePUAP. Następnie głos zabrała reprezentująca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego mgr Dominika Skoczylas. Przedstawiła wystąpienie na temat „Informatyzacja zadań administracji w zakresie zamówień publicznych”.

Panel V został poświęcony cyberprzemocy w szkole. Reprezentująca gorzowską Akademię prof. nadz. dr hab. Beata Orłowska przedstawiła wystąpienie na temat „Uczniowie jako cybernetowi tubylcy w cybernetowej przestrzeni”. Następnie głos zabrała Melina Fuentealba-Prötel z Niemiec. W swoim wystąpieniu przedstawiła rezultaty projektu badawczego dotyczącego problematyki mobbingu w internecie.

Panel VI, moderowany przez dra Piotra Krzyżanowskiego, dotyczył problematyki kryzysu migracyjnego. Brali w nim udział jako prelegenci przedstawiciele Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Akademii im. Jakuba z Paradyża. W swoim wystąpieniu mgr Joanna Lubimow dokonała analizy stanowiska polskiego rządu wobec wzmożonej migracji do państw UE, natomiast dr Juliusz Sikorski przedstawił stanowisko Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce wobec problemów migracji. Następnie dr Tomasz Marcinkowski w oparciu o badania ilościowe i jakościowe na pograniczu polsko-niemieckim przeanalizował wpływ zjawisk związanych z kryzysem migracyjnym na poczucie zagrożenia mieszkańców i przedstawicieli władz lokalnych. Na zakończenie panelu dr Anna Chabasińska omówiła strategie adaptacyjne polskich migrantów w Islandii.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian. Współczesne aspekty polityki bezpieczeństwa” stała się ważnym źródłem prezentacji wyników badań i dyskusji dotyczącej istotnych

 problemów bezpieczeństwa. Duże zainteresowanie ze strony środowiska naukowego, studentów oraz przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej a także podmiotów sektora bezpieczeństwa, świadczy o potrzebie organizacji takich spotkań w Gorzowie Wielkopolskim.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top