FIR logoOd r. a. 2018/2019 oferta Wydziału Ekonomicznego została poszerzona o nowy kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ , studia drugiego stopnia, profil praktyczny.

Studia drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość – profil praktyczny stanowią uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu studiów pierwszego stopnia. Studia trwają 4 semestry w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Celem kształcenia jest dostarczenie nowoczesnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej bezpośrednio po ukończeniu studiów, w tym podejmowania i prowadzenia własnej działalności. W programie kształcenia studiów drugiego stopnia utworzone zostały następujące specjalności:

-        bankowość i usługi finansowe,

-        finanse przedsiębiorstwa,

-        rachunkowość i sprawozdawczość finansowa.

 

Moduł kształcenia specjalnościowego (wybieralny I) – BANKOWOŚĆ I USŁUGI FINANSOWE przygotowuje absolwentów do zatrudnienia w bankach, firmach pośrednictwa kredytowego, na stanowiskach związanych z oceną zdolności kredytowej klientów, a także ze sprzedażą produktów bankowych i finansowych. Absolwent będzie znał systemy rozrachunkowe stosowane w rozliczeniach bankowych, posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania klasycznych oraz nowoczesnych usług i produktów finansowych. Absolwent będzie potrafił wyznaczyć i ocenić zdolność kredytową klienta. Abolwent specjalności będzie wyposażony w specjalistyczną wiedzę i umiejętności odnoszące się do specyfiki zasad funkcjonowania banku oraz innych instytucji pośrednictwa kredytowego. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentom na realizowanie ścieżki kariery, w tym również na zajmowanie stanowisk kierowniczych w instytucjach finansowych. Moduł tej specjalności obejmuje m. in. kształcenie w zakresie:

-        nowoczesne usługi bankowe;

-        systemy rozrachunkowe w bankowości;

-        kryzysy finansowe;

-        kredyty i gwarancje bankowe;

-        analiza finansowa banku;

-        ocena zdolności kredytowej w banku;

-        kontrola wewnętrzna w banku;

-        marketing bankowy;

-        windykacja i zarządzanie wierzytelnościami w banku;

-        bancassurance.

 

Moduł kształcenia specjalnościowego (wybieralny II) – FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA przygotowuje absolwentów do zatrudnienia na stanowiskach związanych z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie. Absolwent będzie potrafił efektywnie zarządzać finansami firmy, a także dokonywać rozstrzygnięć w zakresie struktury docelowej kapitału przedsiębiorstwa. Absolwent specjalności będzie wyposażony w specjalistyczną wiedzę w zakresie tworzenia biznes planów, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, metod wyceny przedsiębiorstw, strategii finansowania, wdrażania systemów kontroli i audytu wewnętrznego. Absolwent będzie przygotowany, aby w sposób praktyczny rozwiązywać problemy związane z podejmowaniem optymalnych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentom na realizowanie ścieżki kariery, w tym również na zajmowanie stanowisk kierowniczych przedsiębiorstwach różnego typu. W ramach specjalności przewidziano kształcenie w zakresie:

-        planowanie finansowe;

-        koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwie;

-        nadzór korporacyjny;

-        portfel inwestycyjny;

-        metody wyceny przedsiębiorstwa;

-        wybór i ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie;

-        controlling;

-        strategie finansowania w przedsiębiorstwie;

-        budżetowanie i biznes plan;

-        fuzje i przejęcia.

 

Moduł kształcenia specjalnościowego (wybieralny III) – RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA przygotowuje absolwentów do zatrudnienia na stanowiskach księgowego, specjalisty do spraw księgowości czy też pracownika działu finansowego. Absolwent będzie potrafił prowadzić księgi rachunkowe oraz sporządzań sprawozdania finansowe. Absolwent będzie wyposażony w wiedzę przydatną w analizie i ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, a także w trakcie tworzenia raportów finansowych oraz przygotowywania i oceniania planów finansowych i inwestycyjnych. Abolwent specjalności będzie wyposażony w specjalistyczną wiedzę i umiejętności przygotowujące do wykonywania zawodu księgowego. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentom na realizowanie ścieżki kariery, w tym również na zajmowanie stanowiska głównego księgowego w przedsiębiorstwie. W ramach specjalności przewidziano kształcenie w zakresie:

-        rachunkowość podatkowa z elementami strategii podatkowej;

-        rachunkowość i sprawozdawczość grup kapitałowych;

-        polityka rachunkowości;

-        budżetowanie i planowanie finansowe;

-        systemy FK w jednostkach gospodarczych;

-        controling;

-        rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej;

-        audyt i kontrola wewnętrzna;

-        sporządzanie zaawansowanych raportów finansowych;

-        badanie sprawozdań finansowych.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top