Studia I stopnia o profilu praktycznym

Studia na kierunku INFORMATYKA stwarzają możliwość zdobycia wiedzy interdyscyplinarnej, ogólnotechnicznej oraz specjalistycznej. W trakcie studiów studenci poznają metody tworzenia narzędzi informatycznych związanych z nowoczesnymi technologiami. W ramach odbywanych praktyk studenci zdobywają doświadczenie w rzeczywistym środowisku zawodowym. Działające studenckie koła naukowe umożliwiają pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami. Studenci kierunku INFORMATYKA zdobywają wiedzę w obszarze metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich związanych z obsługą sprzętu informatycznego, programowaniem i praktycznym posługiwaniem się szerokim spektrum narzędzi informatycznych. Studiowanie kierunku INFORMATYKA jest najlepszą drogą do samorealizacji oraz zdobycia ciekawej pracy w firmach informatycznych wytwarzających i utrzymujących systemy informatyczne, firmach zajmujących się wdrażaniem sprzętu i oprogramowania oraz we wszelkich innych przedsiębiorstwach i instytucjach wykorzystujących nowoczesne rozwiązania informatyczne.

Studia na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN o profilu praktycznym dają możliwość kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem przemysłu metalowego Regionu Lubuskiego. Program studiów obejmuje nowoczesne metody, techniki i narzędzia z zakresu m.in. inżynierii materiałowej, materiałów konstrukcyjnych, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, grafiki inżynierskiej i CAD, podstaw automatyki i robotyki, metrologii, obrabiarek numerycznych CNC, inżynierii jakości, technologii łączenia metali. Proces kształcenia pozwala na nabycie umiejętności w zakresie projektowania oraz konstruowania maszyn i urządzeń, projektowania procesów technologicznych, inżynierii wytwarzania maszyn i urządzeń oraz zasad ich eksploatacji. Podczas studiów przyszły inżynier poznaje również metody komputerowego wspomagania prac inżynierskich w oprogramowaniu CAD/CAM/CIM/CNC oraz wielu innych ściśle dedykowanych do poszczególnych stanowisk laboratoryjnych. Nowoczesne Laboratorium Środowiskowe zrealizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozwala zapoznać studentów z najnowocześniejszymi rozwiązaniami pracy inżyniera mechanika i przejść z teorii do praktyki.

 Studia I stopnia o profilu praktycznym

Studia na kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA o profilu praktycznym dotyczą bezpieczeństwaludzi, maszyn, urządzeń, konstrukcji i systemów informatycznych. Zatem studiowanie inżynierii bezpieczeństwa oznacza przede wszystkim naukę diagnozowania i oceny zagrożeń na etapie projektowania i konstrukcji maszyn, urządzeń i systemów informatycznych, które wykorzystuje człowiek, a następnie tworzenie i wdrażania systemów, które podniosą poziom bezpieczeństwa. Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa są również związane z diagnozowaniem i oceną bezpieczeństwa w warunkach eksploatacyjnych oraz działaniem ograniczającym poziom ewentualnych zagrożeń. Inżynier po ukończeniu tego kierunku posiada także i potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, psychologii, rozwiązań prawnych oraz obciążeń organizmu człowieka w warunkach stresu i innych nadmiernych obciążeń.

Studia I stopnia o profilu praktycznym

Studia na kierunku ENERGETYKA o profilu praktycznym umożliwiają poznanienajnowocześniejszych technologii w dziedzinie wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej. Studia na kierunku energetyka  zapewniają zdobycie specjalistycznego wykształcenia, będącego odpowiedzią na rosnącą rolę problemów związanych z ekologicznym i efektywnym wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją i wykorzystaniem energii elektrycznej. Wykształcenie zdobyte podczas studiów jest oparte na wiedzy technicznej z obszaru techniki cieplnej, elektroenergetyki, informatyki i ekonomii. Studenci kierunku energetykapo ukończeniu dodatkowego szkolenia i zdaniu egzaminu mają możliwość, uzyskania wymaganych „Prawem energetycznym” zawodowych świadectw kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Zapraszamy do współpracy z jednym z największych w Polsce producentów żeli UV oraz produktów do stylizacji i pielęgnacji paznokci, dłoni, stóp oraz ciała. Oferujemy ciekawą pracę, dostosowaną do potrzeb i możliwości kandydatów. Chcesz u nas pracować?

Wybierz interesującą Cię ofertę spośród naszych ogłoszeń.

 

 

Wymyśl innowacyjny, dopracowany technologicznie i estetycznie produkt związany z przedmiotem działalności!

 

KAMET Szanowni Studenci, firma Kamet S.A. serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na Innowacyjny produkt, w którym nagrodą główną jest nagroda pieniężna ufundowana przez firmę KAMET.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top