W dniu 25.05.2017 w budynku Laboratorium Środowiskowe Wydziału Technicznego Akademii im. Jakub z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się Walne Zebranie Członków Lubuskiego Klastra Metalowego. Wśród uczestników zebrania był Prorektor ds. organizacji i rozwoju dr Arkadiusz Wołoszyn oraz Dziekan Wydziału Technicznego dr Andrzej Kuciński.

Lubuski Klaster Metalowy jest wieloletnim partnerem Uczelni, wspierającym rozwój prowadzonych na Wydziale Technicznym kierunków technicznych, w tym głównie mechaniki i budowy maszyn. Zorganizowanie walnego zebrania Lubuskiego Kastra Metalowego w budynku Laboratorium Środowiskowego jest wyrazem bliskiej współpracy Wydziału Technicznego z przedsiębiorcami regionu. Aktywny udział pracodawców w budowaniu procesu kształcenia na Wydziale Technicznym pozwala na  kształcenie studentów dobrze przygotowanych do podjęcia pracy na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Dostrzegają to również pracodawcy poszukujący wysoko wykwalifikowanych pracowników, których kształci Wydział.

 

PORZĄDEK OBRAD Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Lubuskiego Klastra Metalowego

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków i protokolanta.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Protokół  Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków zwyczajnych.
 7. Wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016.
 9. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2016.
 10. Projekt budżetu na 2017 rok.
 11. Projekt planu pracy na rok 2017.
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
 13. Propozycje zmian w statucie.
 14. Marka klastra - uwarunkowania, zastosowanie, znaczenie silnej marki (A. Wala).
 15. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 16. Podjęcie uchwał o:

-         przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016 i udzieleniu absolutorium

-         przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2016 i udzieleniu absolutorium

-         przyjęciu sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2016

-         przeznaczeniu zysku

-         zatwierdzeniu budżetu na 2017 rok

-         uchwała o zmianach w statucie

 1. Uchwalenie wysokości składki na II półrocze 2017r. i I półrocze 2018r.
 2. Dyskusja.

 Zamknięcie posiedzenia i lunch.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top