|   EN

W dniu 30 maja 2019 roku w Gorzowie Wielkopolskim już po raz szósty odbyła się Transgraniczna Konferencja Naukowa „Rozwój na peryferiach?”.

 Organizatorem Konferencji były: Wydział Ekonomiczny oraz Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Współpraca Fundacja Konrada Adenauera i Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego oraz Euroregion Pro Europa Viadrina oraz Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim i Oddział Gorzowski Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki oraz Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. Celem konferencji była analiza naukowa procesów wielowektorowych zmian zachodzących we współczesnej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski (i pogranicza polsko-niemieckiego). Problematyka konferencji była traktowana wieloaspektowo, stąd z założenia miała ona charakter interdyscyplinarny oraz stała się miejscem spotkania (a może zderzenia) teorii i praktyki. Konferencja była skierowana nie tylko do ekspertów i przedstawicieli świata nauki, ale także do przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, organizacji okołobiznesowych i organizacji pozarządowych.

W konferencji czynny udział wzięli przedstawiciele wielu ośrodków akademickich: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stepanyka w Iwano-Frankowsku oraz Instytutu Europejskiego w Bocholt, a także pracownicy naukowi  Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Wschodnioeuropejskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Frankfurcie nad Odrą
i Euroregionu Pro Europa Viadrina, samorządów regionu gorzowskiego oraz przedstawicieli organizacji okołobiznesowych.

Program konferencji i przebieg obrad

            Obrady zostały podzielone na cztery panele tematyczne. W każdym z nich zostały zaplanowane kilkunastominutowe wystąpienia prelegentów oraz czas na dyskusję z udziałem prelegentów i słuchaczy. Konferencję otworzyli: dziekan Wydziału Ekonomicznego AJP prof. dr hab. Paweł Prüfer oraz Dyrektor Akademickiego Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich AJP prof. dr hab. Zbigniew Czachór. W imieniu Fundacji Konrada Adenauera zebranych powitał Piotr Womela, wskazując na znaczenie gorzowskich konferencji w działalności Fundacji.

            Wykład inauguracyjny wygłosił dr Kai-Olaf Lang reprezentujący Stiftung Wissenschaft und Politik, German Institute for International and Security Affairs. W swoim wystąpieniu przedstawił wymiary współpracy i czynniki sporu w relacjach polsko-niemieckich. Po wykładzie inauguracyjnych miała miejsce dyskusja nad przedstawionymi tezami z udziałem prof. dr. hab. Zbigniewa Czachóra, prof. dr hab. Joanny Dyduch oraz
dr. Tomasza Marcinkowskiego.

 Pierwszy panel został zatytułowany „Przyszłość procesu integracji europejskiej z perspektywy Polski i Niemiec”. Jego moderatorem był prof. dr hab. Zbigniew Czachór. W ramach tego panelu swoje wystąpienia przedstawiło czterech specjalizujących się w tej problematyce naukowców: prof. dr hab. Joanna Dyduch (Uniwersytet Jagielloński) „Narodowy neoliberalizm drogą do deeuropeizacji”, prof. dr hab. Michał Kosman (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) „Trzy dekady stosunków polsko-niemieckich po upadku muru berlińskiego. Próba bilansu”, doc. dr Nataliya Chahrak (Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stepanyka w Iwano-Frankowsku) „Migracja edukacyjna ukraińskich i polskich studentów na tle trendów demograficznych w Europie” oraz prof. dr hab. Paweł Prüfer (Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) „Rozwój jako konfliktowa harmonia? – próba eksploracji w świetle autorskiej teorii MLC”

Drugi panel konferencji, którego moderatorem była dr Agnieszka Wala (Wydział Ekonomiczny AJP) został poświęcony problematyce przemian społeczno-gospodarczych. Swoje wystąpienia przedstawili: dr hab. Tomasz Kubin (Uniwersytet Śląski w Katowicach) „Polsko-niemieckie relacje gospodarcze po rozszerzeniu UE w 2004 roku”, prof. dr hab. Volodymyr Velykochy (Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stepanyka w Iwano-Frankowsku) „Euroregion Karpaty – od regionu pogranicza do lidera regionów europejskich”, prof. Ragnar Leunig (Instytut Europejski w Bocholt) „South Tyrol – former object in an international conflict and now model of autonomy of a minority region”, Guido Noack (Wschodniobrandemburska Izba Przemysłowo-Handlowa, Frankfurt nad Odrą) „Relacje gospodarcze Polski i Niemiec z uwzględnieniem pogranicza” oraz dr Piotr Idczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) „Trajektoria rozwoju regionu lubuskiego na tle zróżnicowania regionalnego w nowych państwach członkowskich UE”.

Trzeci i czwarty panel zostały zatytułowane „Polska – Niemcy – Unia Europejska.
W procesie zmian”. Moderatorem obrad w trakcie trzeciego panelu był dr Tomasz Marcinkowski – Wicedyrektor Akademickiego Centrum Studiów Niemcoznawczych
i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach tej części konferencji swoje wystąpienia zaprezentowali: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Rossa (Wydział Administracji i Bezpieczeństwa narodowego AJP) „Tłum latentny i tłum aktywny. Przyczynek do teorii peryferii społecznych oraz teorii sekurytyzacji Szkoły Kopenhaskiej”, Elżbieta Karmazyn (Euroregion Pro Europa Viadrina) „Euroregion Pro Europa Viadrina jako płaszczyzna współpracy polsko-niemieckiej”, dr Joanna Dubiec-Stach (Wydział Humanistyczny AJP) „Rozwój i skutki migracji w Niemczech”, dr Łukasz Budzyński (Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP) „Przestępczość motywowana politycznie w Niemczech”.

W czwartym panelu moderowanym przez dr Łukasza Budzyńskiego swoje wystąpienia zaprezentowali: dr Juliusz Sikorski (Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego) „Polsko-niemiecka współpraca archiwalna”, dr Tomasz Marcinkowski (Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego) „Relacje polsko-niemieckie w polityce rządu Zjednoczonej Prawicy”, dr Maciej Dudziak (Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu AJP) „Koniec epoki Polifema czyli wielokulturowość z perspektywy cultur studies” oraz dr Marcin Cywiński (Wydział Ekonomiczny AJP) „Internet rzeczy w rozwoju kapitału społecznego polskich miast”

Podsumowanie

Po raz szósty już okazało się, że problematyka relacji polsko-niemieckich, pogranicza i integracji europejskiej stworzyła atrakcyjną płaszczyznę prezentacji dorobku naukowego i dyskusji. Interdyscyplinarne ujęcie problemu oraz mająca podobny charakter wymiana poglądów wskazały na duże zainteresowanie omawianymi zagadnieniami. Konferencja była okazją do spotkania i wymiany, a nawet konfrontacji wiedzy i różnorodnych punktów widzenia. Udział gości z Polski i Ukrainy pozwolił także na skonfrontowanie tak różnorodnych doświadczeń europejskich wobec procesu zmian na naszym kontynencie. Istotne miejsce w prowadzonych dyskusjach zajmowała także peryferyjność w kontekście możliwości rozwoju. Transgraniczna Konferencja Naukowa „Rozwój na peryferiach?” stała się stałym i istotnym miejsce debaty naukowej na tematy polsko-niemieckie i europejskie na peryferiach.

dr Tomasz Marcinkowski

Back to top