Przepisy regulujące przyznawanie świadczeń dla studentów:

  • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.),
  • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.).


W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowywany jest Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów.

Regulamin będzie obowiązywał od 1 października 2019 r. i zastąpi dotychczasowy Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

1. Świadczenia, o które może ubiegać się student:

- stypendium socjalne,

- stypendium dla osób niepełnosprawnych,

- zapomoga,

- stypendium rektora.

2. Wprowadzeie obowiązku przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej w przypadku dochodu na osobę w rodzinie nieprzekraczającym 528 zł. Zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny powinno obejmować okres roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie. Niedołączenie do wniosku zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. W przypadku pzredstawienia zaświadczenia z MOPS z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu nie korzystania z pomocy społecznej, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia i odmawia przyznania zaświadczenia.

3. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjecia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

4. Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie kiedy został uzyskany i na jakim kierunku. Prawo do tych świadczeń posbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą takze tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

5. W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywac to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top