|       |   EN

Przepisy regulujące przyznawanie świadczeń dla studentów:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), zwana dalej Ustawą
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.) - w zakresie zasad ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie,
 • Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów AJP stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 72/0101/2022 Rektora AJP z dnia 20 września 2022,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) - do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń.

   Pobierz plik (72-22 ZR załącznik - regulamin pomocy materialnej dla studentów.doc) Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów AJP 

obraz.png zmiana Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów AJP

 

Uwaga! Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2754) od 1 stycznia 2023 r. wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypednium socjalne wynosi 1294,40 zł netto.

Wnioski o świadczenia pomocy materialnej do pobrania w zakładce WNIOSKI STYPENDIALNE, wraz można składać w Zespole Dziekanatów ul. Chopina 52 bud. 7 pokój nr 2 lub ul. Teatralna 25 pokój nr 121 w godzinach pracy Zespołu Dziekanatu albo w Kancelarii Głównej ul. Teatralna 25 pokój nr 18 w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

ADRESACI ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ:

Zgodnie z Ustawą następujące świadczenia socjalne mogą otrzymać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarncyh, niezależnie od wieku, kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osob niepełnosprawnych,
 • zapomoga,
 • stypendium rektora,
 • stypendium ministra.

Oprócz ww. świadczeń studenci mogą korzystać z zakwaterowania w Domu Studenckim.

Zasady przyznawania i wypłacania studentom świadczeń pomocy materialnej zawarte są w ww. Regulaminie świadczeń dla studentów AJP stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 72/0101/2022 Rektora AJP z dnia 20 września 2022 r.

Student cudzoziemiec może wnioskować o zapomogę, stypendium rektora oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na zasadach obowiązujących w Regulaminie świadczeń.

Dodatkowo o stypendium socjalne mogą składać wnioski cudzoziemcy, którzy:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi UE,
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35 ze zm.)
 • posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 • posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 • mający Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 • są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

 PODSTAWOWE INFORMACJE:

W  roku akademcikim 2022/2023 od 1 stycznia 2023 r. wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania sie o stypendium socjalne wynosi 1294,40 zł netto.

W przypadku gdy dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł netto student ma obowiązek przedstawić zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej (patrz pkt 2 poniżej).

1. Świadczenia, o które może ubiegać się student w roku akademickim 2022/2023:

- stypendium socjalne:

 • w wysokości 1300 miesięcznie przy dochodzie do 1294,40 zł na osobę w rodzinie studenta,

zwiększenie stypendium socjalnego z uwagi na:

 • zamieszkanie w Domu Studenta - 300 miesięcznie,
 • sieroctwo studenta, który nie ukończył 26. roku życia - 300 miesięcznie,

- stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • w stopniu znacznym - 800 miesięcznie
 • w stopniu umiarkowanym - 600 zł miesięcznie
 • w stopniu lekkim - 500 zł miesięcznie

- zapomoga - wysokość uzależniona od sytuacji życiowej w jakiej przejściowo znalazl się student,

- stypendium Rektora - stawki w zależności od wysokości średniej ocen za poprzedni rok akademicki uzyskanej przez studentów na danym kierunku, ustalają studenci z samorządu studenckiego i właściwy Dziekan.

Za osiagnięcia naukowe lub artstyczne lub sportowe:

 • 1200 zł za osiągnięcia odpowiadające 10 pkt,
 • 800 zł za osiągnięcia odpowiadające 5 pkt.

2. W przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł netto miesięcznie student ma obowiązek przedstawić zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych - z centrum usług społecznych, o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny za okres poprzedniego roku kalendarzowego do dnia wystawienia zaświadczenia. Niedołączenie do wniosku zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu niekorzystania z pomocy społecznej, student składa dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty potwierdzające źródła utrzymania. Na tej podstawie Uczelniana Komisja Stypendialna wydaje stosowaną decyzję.

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA - art. 93 Ustawy:

1. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

1) pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;

2) drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Okres 12 semestrów w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

2. Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

3. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób z niepełnosprawnościami na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób z niepełnosprawnościami na kolejnych studiach (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.

Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

4. Student, który kształci się jednocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać świadczenie danego rodzaju (np. stypendium socjalne), tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Student może otrzymać dane świadczenie (np. stypendium socjalne) na jednym kierunku, a inne świadczenie (np. stypendium rektora) na drugim kierunku, w tym także w innej uczelni.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentom będącym:

1) żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej,

2) funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się artykuł dotyczący przyznawania świadczeń dla studentów. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami, artykuł dostępny jest pod adresem  Świadczenia dla studentów od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Back to top