Postanowienia ogólne:

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, odbywający studia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Technicznym są zobowiązani do odbycia praktyki zawodowej.

Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i podlega obowiązkowi zaliczenia.

Cele praktyki:

Praktyki zawodowe mają na celu przygotowanie studenta do praktycznego wykonywania zawodu na danym kierunku studiów. 

Miejsce odbywania praktyk:

Praktyki realizowane są w przedsiębiorstwach, spółkach i innych jednostkach, o ile istnieje tam możliwość zrealizowania  założeń programowych praktyki.

 

Regulamin i program praktyk 2017-2021 

Studia I stopnia

Pobierz plik (2a. ENERGETYKA - Regulamin i program praktyk 2017-2018.pdf) 2a. ENERGETYKA - Regulamin i program praktyk 2017-2018

Pobierz plik (2a. INZYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - Regulamin i program praktyk 2017-2018.pdf) 2a. INZYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - Regulamin i program praktyk 2017-2018.pdf

Pobierz plik (2a. INFROMATYKA - Regulamin i program praktyk 2017-2018.pdf) 2a. INFROMATYKA - Regulamin i program praktyk 2017-2018.pdf

Pobierz plik (2a. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - Regulamin i program praktyk 2017-2017.pdf) 2a. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - Regulamin i program praktyk 2017-2018.pdf

Studia II stopnia

Pobierz plik (Regulamin praktyk studenckich - mechanika i budowa maszyn - II stopień 2017-2018.pdf) Regulamin praktyk studenckich - mechanika i budowa maszyn - II stopień 2017-2018.pdf

Pobierz plik (Program praktyk studenckich - mechanika i budowa maszyn - II stopień 2017-2018.pdf) Program praktyk studenckich - mechanika i budowa maszyn - II stopień 2017-2018.pdf


Regulamin i program praktyk 2016-2020 

Pobierz plik (2a. ENERGETYKA - Regulamin i program praktyk 2016-2017.docx) 2a. ENERGETYKA - Regulamin i program praktyk 2016-2017.docx

Pobierz plik (1a. załącznik nr 1 do URW 29-15 Regulamin praktyk energetyka.pdf) 1. INFORMATYKA - Regulamin i program praktyk 2016-2017.pdf

Pobierz plik (2a. ENERGETYKA - Regulamin i program praktyk 2016-2017.docx) 2a. INZYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA - Regulamin i program praktyk 2016-2017.doc

Pobierz plik (2a. ENERGETYKA - Regulamin i program praktyk 2016-2017.docx) 2a. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - Regulamin i program praktyk 2016-2017.doc


Regulamin praktyk 2015-2019

Pobierz ten plik (1. 29-15 URW w sprewie przyjęcia Regulaminu praktyk studenckich.pdf) 1. 29-15 URW w sprewie przyjęcia Regulaminu praktyk studenckich.pdf

Pobierz ten plik (1. 29-15 URW w sprewie przyjęcia Regulaminu praktyk studenckich.pdf) 1a. załącznik nr 1 do URW 29-15 Regulamin praktyk energetyka.pdf

Pobierz ten plik (1. 29-15 URW w sprewie przyjęcia Regulaminu praktyk studenckich.pdf) 1b. załacznik nr 2 do URW 29-15 Regulamin praktyk - inzynieria bezpieczeństwa.pdf

Pobierz ten plik (1. 29-15 URW w sprewie przyjęcia Regulaminu praktyk studenckich.pdf) 1c. załącznik nr 3 do URW 29-15 Regulamin praktyk studenckich - informatyka.pdf

Pobierz ten plik (1. 29-15 URW w sprewie przyjęcia Regulaminu praktyk studenckich.pdf) 1d. załącznik nr 4 do URW 29-15 Regulamin praktyk studenckich - mechanika i budowa maszyn.pdf

Program praktyk 2015-2019

Pobierz ten plik (1. 29-15 URW w sprewie przyjęcia Regulaminu praktyk studenckich.pdf) 2. 30-15 URW w sprawie przyjecia Programu prakty

Pobierz ten plik (1. 29-15 URW w sprewie przyjęcia Regulaminu praktyk studenckich.pdf) 2a. załącznik nr 1 do URW 30-15 Program praktyk energetyka.pdf

Pobierz ten plik (1. 29-15 URW w sprewie przyjęcia Regulaminu praktyk studenckich.pdf) 2b. załacznik nr 2 do URW 30-15 Program praktyk - inzynieria bezpieczeństwa.pdf

Pobierz ten plik (1. 29-15 URW w sprewie przyjęcia Regulaminu praktyk studenckich.pdf) 2c. załącznik nr 3 do URW 30-15 Program praktyk studenckich - informatyka.pdf

Pobierz ten plik (1. 29-15 URW w sprewie przyjęcia Regulaminu praktyk studenckich.pdf) 2d. załącznik nr 4 do URW 30-15 Program praktyk studenckich - mechanika i budowa maszyn.pdf


Regulamin i program praktyk 2014-2018

Pobierz ten plik (OŚWIADCZENIE_praktyka_2013-2014_INFORMATYKA_III_ROK.doc) Regulamin i program praktyk na kierunku informatyka

Pobierz ten plik (04-14 RW regulamin praktyk MiBM.doc) Regulamin i program praktyk na kierunku mechanika i budowa maszyn

Pobierz ten plik (04-14 RW regulamin praktyk MiBM.doc) Regulamin i program praktyk na kierunku inżynieria bezpieczeństwa


druki do pobrania:

Pobierz ten plik (04-14 RW regulamin praktyk MiBM.doc) Oświadczenie - II rok.doc

Pobierz plik (2a. ENERGETYKA - Regulamin i program praktyk 2016-2017.docx) Oświadczenie - III rok.doc

Pobierz plik (2a. ENERGETYKA - Regulamin i program praktyk 2016-2017.docx) Zaświadczenie dot. działalności gospodarczej.doc

Pobierz plik (2a. ENERGETYKA - Regulamin i program praktyk 2016-2017.docx) Zaświadczenie dot. zatrudnienia.doc


I.  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA I REALIZACJI PRAKTYK STUDENCKICH:

DOTYCZY  STUDENTÓW REALIZAUJĄCYCH PRAKTYKĘ NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO OŚWIADCZENIA

1. „Oświadczenie instytucji przyjmującej o wyrażeniu zgody na odbycie przez  studenta praktyki”

2. „Wniosek o odbycie praktyki w innym terminie, skierowany do Dziekana Wydziałuu” ( jeśli zachodzi taka potrzeba, wniosek musi być udokumentowany odpowiednimi załącznikami potwierdzającymi niemożność odbycia praktyki w terminie wskazanym w regulaminie studiów, tj. na IV semestrze studiów).

II. TOK POSTĘPOWANIA

1. Student w celu odbycia praktyki, znajduje we własnym zakresie przedsiębiorstwo, spółkę, urząd administracji publicznej lub inną jednostkę o ile istnieje tam możliwość zrealizowania założeń programowych praktyki.

2. Student udaje się do wybranej przez siebie instytucji przyjmującej go na praktyki studenckie z drukiem nr 1/1a - oświadczeniem w celu uzyskania na nim zgody na odbycie praktyki we wskazanej w oświadczeniu instytucji.

3. Student składa w Dziekanacie do dnia 30 czerwca danego roku akademickiego wypełnione oświadczenie - druk 1/1a  i pobiera SKIEROWANIE i KARTĘ PRAKTYK , które wydaje Dziekanat.

4. Ze skierowaniem i KARTĄ PRAKTYK –student udaje się do instytucji, w której realizuje praktykę, zobowiązany jest jednocześnie do dołączenia do skierowania Regulaminu praktyk – druk 2/2a i Programu praktyk – druk 3/3a.

5. Zakładowy opiekun praktyk lub przełożony studenta w instytucji, w której realizuje praktykę, wypełnia KARTĘ PRAKTYK –w części dla niego przeznaczonej,

6. Student wypełnia KARTĘ PRAKTYK –w części dla niego przeznaczonej,

7. W wyznaczonym przez opiekuna praktyk terminie ( najpóźniej do końca września danego roku akademickiego) student składa do opiekuna praktyk (promotora pracy dyplomowej)  prawidłowo wypełnioną KARTĘ PRAKTYK i KONSPEKT PRACY DYPLOMOWEJ– w celu uzyskania zaliczenia praktyki, oraz  indeks wypełniony na stronie 83- podając niezbędne dane.

8. Opiekun praktyk na podstawie wypełnionej KARTY PRAKTYK i weryfikacji KONSPEKTU PRACY DYPLOMOWEJ zalicza studentowi praktykę- dokonując wpisu na karcie egzaminacyjnej oraz w indeksie studenta.

DOTYCZY  STUDENTÓW REALIZAUJĄCYCH PRAKTYKĘ NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU.

1. Zaświadczenie o zatrudnieniu wraz ze wskazaniem stanowiska pracy.

II. TOK POSTĘPOWANIA

1. Student składa w Dziekanacie do dnia 30 czerwca danego roku akademickiego wypełnione ZAŚWIADCZENIE  - druk 4/4a i pobiera  KARTĘ PRAKTYK, którą wydaje dziekanat.

2. Przełożony studenta w instytucji,  w której realizuje praktykę, wypełnia KARTĘ PRAKTYK –w części dla niego przeznaczonej.

3. Student wypełnia KARTĘ PRAKTYK –w części dla niego przeznaczonej.

4. W wyznaczonym przez opiekuna praktyk terminie ( najpóźniej do końca września danego roku akademickiego) student składa do opiekuna praktyk (promotora pracy dyplomowej)  prawidłowo wypełnioną KARTĘ PRAKTYK  i KONSPEKT PRACY DYPLOMOWEJ– w celu uzyskania zaliczenia praktyki, oraz  indeks wypełniony na stronie 83- podając niezbędne dane.

5. Opiekun praktyk na podstawie wypełnionej KARTY PRAKTYK i weryfikacji KONSPEKTU PRACY DYPLOMOWEJ zalicza studentowi praktykę- dokonując wpisu na karcie egzaminacyjnej oraz w indeksie studenta.

DOTYCZY  STUDENTÓW REALIZAUJĄCYCH PRAKTYKĘ NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO OŚWIADCZENIA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

1. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

II. TOK POSTĘPOWANIA

1. Student składa w Dziekanacie do dnia 30 czerwca danego roku akademickiego wypełnione OŚWIADCZENIE- druk 5/5 a i pobiera  KARTĘ PRAKTYK , którą wydaje dziekanat.

2. Przełożony studenta w instytucji, w której realizuje praktykę, wypełnia KARTĘ PRAKTYK –w części dla niego przeznaczonej.

3. Student wypełnia KARTĘ PRAKTYK –w części dla niego przeznaczonej.

4. W wyznaczonym przez opiekuna praktyk terminie ( najpóźniej do końca września danego roku akademickiego) student składa do opiekuna praktyk (promotora pracy dyplomowej)  prawidłowo wypełnioną KARTĘ PRAKTYK  i KONSPEKT PRACY DYPLOMOWEJ– w celu uzyskania zaliczenia praktyki, oraz  indeks wypełniony na stronie 83- podając niezbędne dane.

5. Opiekun praktyk na podstawie wypełnionej KARTY PRAKTYK i weryfikacji KONSPEKTU PRACY DYPLOMOWEJ zalicza studentowi praktykę- dokonując wpisu na karcie egzaminacyjnej oraz w indeksie studenta.

W zależności od trybu realizacji praktyk, student do prawidłowo wypełnionej KARTY PRAKTYK dołącza załączniki:

1. zakres obowiązków w przypadku studentów realizujących praktyki w ramach umowy o pracę,

2.  wypis z rejestru działalności gospodarczej w przypadku realizacji praktyk w ramach indywidualnej działalności gospodarczej.

 

W sprawie praktyk należy kontaktować się:

- studenci kierunku Mechanika i budowa maszyn I i II stopnia: mgr Joanna Kostrzewa jkostrzewa@ajp.edu.pl

- studenci kierunku Inżynieria bezpieczeństwa oraz Energetyka: dr inż. Anna Bieda abieda@ajp.edu.pl

- studenci kierunku Informatyka: dr inż. ALeksandra Radomska-Zalas aradomska-zalas@ajp.edu.pl

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top