W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia do zagranicznej uczelni partnerskiej w innym kraju uczestniczącym w programie. Okres ten zostaje zaliczony jako integralna część studiów w naszej uczelni i nie spowoduje wydłużenia czasu studiowania. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus+ i LLP-Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Wyjeżdżać można najwcześniej po ukończeniu I roku studiów. Rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, przeważnie wczesną wiosną. Podstawowe kryteria kwalifikacji to średnia ocen i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą.

Przed wyjazdem należy podpisać „Porozumienie o programie studiów” (Learning Agreement). Dokument ten zawiera wykaz przedmiotów, jakie student zobowiązuje się zaliczyć za granicą. Zatwierdzają go trzy strony: student, uczelnia przyjmująca i nasza uczelnia.

Na zrealizowanie wyjazdu student dostaje stypendium z budżetu programu Erasmus+, które jest wypłacane z góry przed wyjazdem.

Stawki miesięcznego stypendium przy wyjazdach do poszczególnych krajów w roku akademickim 2019/2020 wynoszą:

  1. 450 euro - Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Niemcy, Włochy;
  2. 400 euro - Czechy, Litwa, Słowacja, Węgry.

Jest to dofinansowanie przeznaczone na pokrycie części kosztów podróży i pobytu w innym kraju. W czasie pobytu na stypendium Erasmusa+ kontynuowana będzie wypłata stypendiów krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem (np. stypendium rektora).

Studenci otrzymujący stypendium socjalne w naszej uczelni będą otrzymywali dodatkowo w roku akademickim 2019/2020 oprócz wyżej wspomnianych stawek 856 zł na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu na studiach. Stypendium dla studentów posiadających stypendium socjalne w naszej uczelni będzie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) i wypłacane w złotówkach.

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne. Stypendium dla studentów niepełnosprawnych będzie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) i wypłacane w złotówkach.

 

UWAGA! Trwa rekrutacja na wyjazdy na studia w roku akademickim 2019/2020. Decyduje kolejność zgłoszeń i terminy przyjmowania dokumentów w uczelniach partnerskich. Lista uczelni partnerskich z podanymi terminami przyjmowania zgłoszeń oraz niezbędne dokumenty w plikach do pobrania poniżej. Dokumenty należy składać u koordynatora programu Erasmus mgr Aleksandry Piotrowiak, ul. Teatralna 25, bud. 1, pokój 109, w godzinach 8:00 – 15:00 (koordynator@ajp.edu.pl, tel. 95 721 60 70).

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy studenta STUDIA 2019-20.docx) Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na studia 2019/2020

Pobierz plik (8-19 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.doc) Zasady rekrutacji studentów na studia 2019/2020

Pobierz plik (69-18 ZR załącznik - zasady finansowania działań Erasmus+.pdf) Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2018/19

Pobierz plik (Porozumienie o programie studiów 2019.docx) Porozumienie o programie studiów (Learning agreement for studies)

Pobierz plik (LA wskazówki.pdf) Wskazówki do Porozumienia o programie studiów

Pobierz plik (Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+.pdf) Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+

W grudniu 2013 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim otrzymała z Agencji Wykonawczej w Brukselii (EACEA) decyzję o nadaniu Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego - Erasmus Charter for Higher Education – ECHE - o numerze: 51927-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE. Karta ECHE jest ważna do końca trwania programu Erasmus+, tj. do roku 2020.

Powyższa Karta jest efektem akceptacji wniosku zgłoszonego przez naszą Uczelnię na konkurs EACEA. Wnioskując o ECHE Uczelnia przyjęła na siebie zobowiązanie do przestrzegania zasad, o których mowa w treści Karty Erasmusa oraz do realizacji opracowanej Deklaracji Polityki Erasmusa.

 

Pobierz ten plik (Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.pdf) Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego

I.

Współpraca zagraniczna stanowi jeden z priorytetów strategicznych uczelni. Celem strategicznym uczelni jest maksymalna mobilność studentów i pracowników. Uczelnia deklaruje otwartość na współpracę w wielu dziedzinach z uczelniami partnerskimi z krajów Unii Europejskiej względnie spoza UE w ramach jasnej strategii, której celem jest międzynarodowy charakter kształcenia.
Procedura doboru partnerskiej uczelni zagranicznej w dużej mierze opiera się na zakresie i planach dalszej współpracy. Obecnie uczelnia stawia sobie za cel działania zmierzające do aktywności w trzech wymiarach: kształcenie, badania oraz gospodarka dla osiągania wysokiej jakości i rozwoju regionu. Przy podpisaniu umów o współpracy władze uczelni zwracają uwagę na możliwości kształcenia studentów PWSZ na uczelni zagranicznej pod względem: kierunków kształcenia, języka, kosztów utrzymania, potwierdzenia i uznawalności zdobytej wiedzy i umiejętności.
W celu zapewnienia wysokiej jakości mobilności akademickiej uczelnia co roku umożliwia wyjazdy kadrze dydaktycznej do uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia wykładów. Liczba korzystających z tej formy rozwoju naukowego pracowników rokrocznie wzrasta.
Ponadto zatrudniony w strukturach uczelni Koordynator programu Erasmus wpiera działania organizacyjno-promocyjne w ramach tego programu, dokonuje obsługi administracyjnej przyjeżdżających i wyjeżdżających studentów i pracowników. Powołani koordynatorzy ds. współpracy z uczelniami partnerskimi wspierają koordynatora uczelnianego w ramach działań organizacyjnych mobilności studentów i pracowników.
Uczelnia stosuje równość szans, przejrzyste zasady rekrutacji i dystrybucji środków a decyzję o przyznaniu stypendium Erasmus podejmuje zespół z Rektorem na czele.
Wdrożony system ECTS na wszystkich kierunkach zapewnia pełną uznawalność okresów studiów i przedmiotów zaliczonych za granicą. Katalog przedmiotów jest aktualizowany i łatwo dostępny na stronie internetowej uczelni.
Informacje o programie ERASMUS przekazujemy na ulotkach, spotkaniach, stronie internetowej, tablicach ogłoszeń i w uczelnianym czasopiśmie „Wieści uczelniane”.
Uczelnia oferuje dodatkowe kursy językowe. Przyjeżdżający studenci mogą uczestniczyć we wszystkich kursach językowych bezpłatnie.
Do najważniejszych celów rozwijania współpracy zagranicznej zaliczyć należy:
• wydawanie wspólnie z partnerami zagranicznymi periodyków, monografii w językach obcych,
• poszerzenie oferty studiów w języku angielskim,
• stworzenie oferty wykładów w językach obcych dla partnerów zagranicznych,
• rozszerzenie możliwości odbywania staży naukowych za granicą w uczelniach partnerskich dla młodych pracowników uczelni,
• wymianę studentów w celu zrealizowania krótkoterminowych praktyk w uczelniach partnerskich,
• przyjazdy/wyjazdy okolicznościowe studentów i pracowników uczelni,
• pozyskanie nowych parterów zagranicznych do realizacji programu Erasmus,
• przygotowanie oferty studiów w formule wspólnego kształcenia z partnerami zagranicznymi, realizowanych w AJP i uczelni partnerskiej (wspólne programy studiów, wspólne kryteria naboru studentów, uznawanie wyników sprawdzania efektów kształcenia, wspólne/podwójne dyplomy).
Wykłady pracowników dydaktycznych na uczelniach zagranicznych zaliczane są do dorobku zawodowego i odpowiednio punktowane w systemie oceny pracownika.
Stypendyści po powrocie z partnerskiej uczelni dzielą się swoimi doświadczeniami z kolejnymi studentami, pomagają im organizować wyjazdy, służą radą i pomocą.
 

II.

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim rozwija – zgodnie z przyjętą przez Uczelnię strategią – współpracę z partnerami z Unii Europejskiej i spoza UE na wielu płaszczyznach: poprzez wymianę doświadczeń, poprzez transfer wiedzy pomiędzy partnerskimi uczelniami, poprzez współpracę badawczą, poprzez organizację wspólnych konferencji i seminariów oraz poprzez tworzenie sprzyjających warunków do uzyskania przez studentów - zarówno uczelni polskiej, jak i współpracującej z nią uczelni zagranicznej - podwójnego dyplomu ukończenia studiów (np. dyplomu Akademiii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i równocześnie dyplomu Hochschule Lausitz w Cottbus a w przyszłości również dyplomu Hochschule für Nachhaltige Entwicklung w Eberswalde).
Przystąpienie uczelni do programu Erasmus było naturalną konsekwencją i rozwinięciem jej strategii rozwoju. Od początku istnienia PWSZ, a obecnie od 1 września 2016 r- AJP współpracowała z partnerami zagranicznymi przyjmując dwa zasadnicze cele tj. szeroko pojęty rozwój uczelni oraz wzbogacanie oferty edukacyjnej i podnoszenie jej jakości. Uczelnia dwukrotnie otrzymała Kartę Uczelni Erasmusa, a na lata 2007 – 2013 kartę rozszerzoną. Uczelnia konsekwentnie zwiększa liczbę partnerów zagranicznych, także poza programem Erasmus. Nawiązano współpracę z Podkarpackim Uniwersytetem im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Narodowym Uniwersytetem "Akademia Ostrogska" w Ostrogu oraz Narodowym Uniwersytetem Sadownictwa w Humaniu na Ukrainie. Współpraca ta służy zintensyfikowaniu prowadzonych badań naukowych, podwyższeniu jakości kształcenia, rozwojowi kontaktów kulturalnych i wymianie doświadczeń i przewiduje ich realizację poprzez wymianę kadry naukowo-dydaktycznej, staże, projekty naukowe, opracowanie i wymianę materiałów naukowych i dydaktycznych, wymianę niewielkich grup studenckich w celu odbycia krótkoterminowych praktyk, organizację konferencji, sympozjów, seminariów, wydawanie skryptów dla studentów w języku polskim, angielskim i ukraińskim.
 

III.

Akademia im. Jakuba z Paradyża czyni starania, aby dotychczasowe uczestnictwo w Programie skutkowało ciągłym doskonaleniem zarówno samego procesu mobilności jak i współpracy międzynarodowej w ramach wspólnych projektów z partnerami zagranicznymi w tym doskonalenie programu studiów, które kończą się uzyskaniem podwójnego dyplomu. Uczelnia zamierza intensywnie pracować nad doskonaleniem metod i technik promocji Programu nie tylko w kontekście uczelnianym (np. wspieranie koncepcji „peer learning”), ale także w wymiarze regionalnym tj. poprzez kontakt z instytucjami i przedsiębiorstwami na zasadzie transferu zdobytej wiedzy i doświadczeń uzyskanych właśnie w ramach Programu. Jednym z zadań modernizacyjnych będzie niewątpliwie istotne zaangażowanie w budowanie systemu praktyk studenckich, aby jeszcze intensywniej powiązać zdobywanie wiedzy teoretycznej z praktyczną angażując lokalne środowiska. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa powołała do życia Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych, którego poszczególne pracownie w ramach prowadzonych badań promują i korzystają z Programu pracując nad poszczególnymi projektami, z których wiele jest związanych z badaniami nad mniejszościami oraz skierowanych na działania antydyskryminacyjne wobec grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Także od roku akademickiego 2013/14 wprowadzono do programu nauczania na kierunku filologia nowy przedmiot „Projekt Kulturoznawczy Euroregionalny”, w ramach którego studenci prowadzić będą badania w swoim środowisku lokalnym w kontekście euroregionalnym. Wszystkie te działania są ściśle związane z intensyfikacją procesu modernizacji i działania Uczelni w wymiarze międzynarodowym, co jest zgodne z założeniami Karty i Agendy Modernizacji Szkolnictwa Wyższego tak, aby absolwenci Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim byli przygotowani do uczestnictwa w europejskim rynku pracy a przy tym otwarci na europejską różnorodność, wrażliwi na dyskryminację i nie obawiali się wyzwań, jakie czekają Europę w najbliższym dziesięcioleciu.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” LLP (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od programu „Uczenie się przez całe życie”.

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

Nadzór nad programem Erasmus+ w Polsce sprawują wspólnie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Przy wdrażaniu programu Erasmus+ Komisja Europejska współpracuje z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli oraz Agencjami Narodowymi w poszczególnych krajach. W Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronie http://erasmusplus.org.pl/.

 

UWAGA! Rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

Zasady rekrutacji, niezbędne dokumenty, lista uczelni partnerskich znajdują się w poszczególnych zakładkach tematycznych po lewej stronie.

 
 
 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top