WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W UCZELNIACH PARTNERSKICH ZA GRANICĄ
(STA - STAFF  TEACHING ASSIGNMENTS)

 

PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, poprzez uczestnictwo w programie Erasmus, daje nauczycielom akademickim możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów (wykładów, seminariów, warsztatów).
Pobyt w zagranicznej uczelni powinien trwać co najmniej 5 dni roboczych. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej.
Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest ocena „Indywidualnego programu nauczania” – dokumentu wypełnianego przez nauczyciela w porozumieniu z uczelnią przyjmującą, określającego m.in.: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. Wzór dokumentu dostępny poniżej.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się pod koniec roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium.
Każdy wyjeżdżający nauczyciel otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Kwoty przyznane na utrzymanie nie mogą przekraczać maksymalnych stawek ustalonych w programie Erasmus w danym roku akademickim.

Stypendium przyznane z programu Erasmus ma charakter uzupełniający - jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz ten plik (ZR Erasmus dla nauczycieli akademickich 2013-2014.pdf) Zasady realizacji i finansowania wyjazdów nauczycieli w r.a. 2013 /2014

Pobierz ten plik (Indywidualny program nauczania 2013-14.doc) Indywidualny program nauczania 2013 / 2014

Pobierz ten plik (Kody dziedzin Erasmusa ang-pol.doc) Kody dziedzin kształcenia w programie Erasmus

Pobierz ten plik (oświadczenie o ubezpieczeniu.doc) Oświadczenie o ubezpieczeniu

Pobierz ten plik (Zasady delegowania i rozliczania wyjazdów służbowych.doc) Zasady delegowania i rozliczania wyjazdów służbowych

Pobierz ten plik (Zgłoszenie wyjazdu slużbowego za granicę.doc) Formularz "Zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę"

 

 

WYJAZDY STUDENTÓW NA CZĘŚĆ STUDIÓW 

(SMS - STUDENT MOBILITY – STUDIES)

 

Program Erasmus daje studentom możliwość wyjazdu do zagranicznej uczelni partnerskiej w UE i zrealizowania tam części swoich studiów (np. semestru), która zostaje zaliczona jako integralna część studiów w naszej uczelni i nie spowoduje wydłużenia okresu studiowania.

Student dostaje szansę na uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez wykładowców uczelni zagranicznych oraz na studiowanie ze studentami z krajów UE.

Wyjeżdżać można najwcześniej po ukończeniu I roku studiów. Rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, przeważnie wczesną wiosną. Podstawowe kryteria kwalifikacji to średnia ocen i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą.

Przed wyjazdem należy podpisać „Porozumienie o programie zajęć” (Learning Agreement). Dokument ten zawiera wykaz przedmiotów, jakie student zobowiązuje się zaliczyć za granicą. Zatwierdzają go trzy strony: student, uczelnia przyjmująca i nasza uczelnia.

Na zrealizowanie wyjazdu student dostaje stypendium z budżetu programu Erasmus, które jest wypłacane w miesięcznych ratach. Jest to dofinansowanie przeznaczone na pokrycie części kosztów podróży i pobytu w innym kraju. Student powinien liczyć się z koniecznością współfinansowania wyjazdu ze środków własnych. W czasie pobytu na stypendium Erasmusa kontynuowana będzie wypłata stypendiów krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem (np. stypendium rektora).

Student może podczas swoich studiów (niezależnie od liczby studiowanych kierunków i liczby uczelni macierzystych) zrealizować jednokrotny wyjazd na studia Erasmusa.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz ten plik (formularz zgłoszeniowy studenta 2013-14.doc) Formularz zgłoszenia studenta na rok akademicki 2013/2014

Pobierz ten plik (Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement).doc) Formularz porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement)

Pobierz ten plik (Potwierdzenie uznania zaliczeń.doc) Formularz potwierdzenia uznania zaliczeń

Pobierz ten plik (formularz konta bankowego.doc) Formularz konta bankowego

Pobierz ten plik (ZR Erasmusa w 2013-14.pdf) Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy z Erasmusa w roku akademickim 2013/2014

Pobierz ten plik (ZR Erasmus zasady finansowania wyjazdów studentów 2013-2014.pdf) Zasady finansowania wyjazdów studentów w roku akademickim 2013/14

 

Karta Uczelni Erasmusa to dokument wydawany przez Komisję Europejską, uprawniający uczelnie do dalszego wnioskowania o dofinansowanie działań związanych z mobilnością w danym roku akademickim lub do udziału w projektach. Określa ona podstawowe zasady realizacji działań w programie Erasmus, które obowiązują wszystkie uczelnie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim otrzymała Kartę Uczelni Erasmusa na lata 2007-2013 o numerze 51927-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1.

Deklaracja Polityki Erasmusa jest oficjalnym dokumentem zatwierdzonym przez Senat uczelni, opisującym ogólną strategię współpracy uczelni w ramach Erasmusa na l. 2007-2013 w odniesieniu do misji Uczelni.

Kładzie ona nacisk zarówno na plan współpracy w ramach programu Erasmus, jak i na inne formy działań zaproponowane w ramach całego programu "Uczenie się przez całe życie" (the Lifelong Learning Programme - LLP).

Deklaracja Polityki Erasmusa była oceniana przez Komisję Europejską i brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o nadaniu naszej uczelni Karty Uczelni Erasmusa na l. 2007-2013.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz ten plik (Deklaracja polityki Erasmusa na l. 2007-13.pdf) Deklaracja polityki Erasmusa na lata 2007 - 2013

Pobierz ten plik (Deklaracja EPS (ang.).pdf) Deklaracja polityki Erasmusa (english version)

PROGRAM ERASMUS

 

Erasmus powstał w 1987 r. jako europejski program wymiany studentów, ale z czasem uległ rozszerzeniu i objął również inne formy współpracy między szkołami wyższymi w Europie. Jego nazwa wciąż kojarzy się przede wszystkim z wyjazdami studentów na zagraniczne stypendia, jednak w rzeczywistości jest to kompleksowy program dla uczelni, ich studentów i pracowników. Polska bierze w nim udział od 1998 r.

W l. 1995-2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a obecnie jest realizowany jako część programu UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (the Lifelong Learning Programme) przewidzianego na l. 2007-2013.

 

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

W programie są kontynuowane działania podejmowane wcześniej w programach: SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, JEAN MONNET, eLearning i European Language Label. Jego celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji.

Więcej informacji na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: www.frse.org.pl lub bezpośrednio na stronie Programu Erasmus: www.erasmus.org.pl .

 

PROGRAM ERASMUS W NASZEJ UCZELNI

W latach 2007-2013 uczelnia może realizować w Erasmusie następujące działania:

 • mobilność studentów w celu zrealizowania części studiów w uczelni partnerskiej (SMS - Student Mobility - Studies);
 • mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (STA - Staff Teaching Assignments);
 • mobilność pracowników uczelni w celu udziału w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestniczącym w programie (STT - Staff Training);
 • prowadzenie działań wspomagających organizację wymiany studentów i pracowników (OM - Organisation of Mobility);

 

Są to "działania zdecentralizowane" Erasmusa (administrowane są przez Narodową Agencję programu Erasmus w kraju, a nie centralnie przez Komisję Europejską).

Więcej informacji na temat poszczególnych działań w osobnych zakładkach.

 

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg w Niemczech oferują studentom kierunku pedagogika wyjątkową w skali Polski możliwość. Kończąc Akademię w Gorzowie Wielkopolskim, można jednocześnie zdobyć dyplom niemieckiej uczelni BTU Cottbus-Senftenberg.

Polsko-niemiecki kierunek pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Aby móc uczestniczyć w tym projekcie i odbyć studia, należy:

 • być studentem kierunku pedagogika;
 • po I roku wybrać specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
 • znać język niemiecki w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
 • w ramach wymiany studenckiej wyjechać na jeden semestr na studia do BTU Cottbus-Senftenberg i zaliczyć tam semestr;
 • napisać pracę dyplomową związaną z obszarem pracy socjalnej;
 • podejść do obrony w Polsce i w Niemczech.

 

Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym (dziennym).

Szczegółowy plan specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest na stronie internetowej www.ajp.edu.pl w zakładce Wydziału Humanistycznego.

Szczegóły związane z realizacją przedmiotów w Niemczech corocznie są ustalane z partnerem z Niemiec w postaci odrębnych indywidualnych porozumień.

 

Zapraszamy do studiowania!

Lokalizacja

Kontakt

Back to top