(profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów).

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 3-miesięczne praktyki.

Wybór specjalizacji/modułu następuje po pierwszym roku na zasadach określonych Uchwałą Senatu AJP Nr 63/000/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

 

PRZEDMIOTY OGÓLNE: historia filozofii, język łaciński, technologie informacyjne, bezpieczeństwo i higiena pracy, lektorat języka obcego, kultura języka polskiego, ochrona własności intelektualnej, wychowanie fizyczne, wykład ogólnouczelniany.

Przedmioty podstawowe: praktyczna nauka języka angielskiego – sprawności zintegrowane, praktyczna nauka języka angielskiego – słuchanie i mówienie, praktyczna nauka języka angielskiego – czytanie i mówienie, praktyczna nauka języka angielskiego – pisanie, praktyczna nauka języka angielskiego – gramatyka praktyczna, praktyczna nauka języka angielskiego - fonetyka.

Na pierwszym roku studiów na specjalności język angielski od podstaw zdecydowaną większość zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego stanowią zajęcia ze sprawności zintegrowanych w odpowiednio dużej liczbie godzin, aby umożliwić studentom dołączenie do pozostałych grup na drugim roku studiów w celu wyboru specjalizacji.

Przedmioty kierunkowe: gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, wstęp do językoznawstwa,  historia krajów angielskiego obszaru językowego, kultura krajów angielskiego obszaru językowego, historia literatury angielskiej, historia literatury amerykańskiej, wstęp do literaturoznawstwa, wiedza o akwizycji i nauce języków, teoretyczne podstawy uczenia się języków obcych, seminarium dyplomowe.
Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej: dydaktyka ogólna, dydaktyka języka angielskiego, wprowadzenie do psychologii, psychologia rozwojowa i wychowawcza, pedagogika ogólna, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, emisja głosu z ergonomią, projekt, praktyka.
Przedmioty specjalizacji nienauczycielskiej – translatorskiej: tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemne, rozumienie tekstów fachowych, podstawy translatoryki, stylistyka dla tłumaczy, projekt, praktyka.

Absolwent specjalności uzyskuje tytuł licencjata. Posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Legitymuje się znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu O Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Posiada interdyscyplinarne kompetencje, umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Absolwent posiada kompetencje do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Po I roku student wybiera:

- specjalizację nauczycielską,

- lub specjalizację translatorską.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top