FILOLOGIA GERMAŃSKA  (profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów).

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 3-miesięczne praktyki.

Wybór specjalizacji/modułu następuje po pierwszym roku na zasadach określonych Uchwałą Senatu AJP Nr 63/000/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

 

Przedmioty podstawowe: praktyczna nauka języka niemieckiego – czytanie i mówienie, praktyczna nauka języka niemieckiego – słuchanie i mówienie, praktyczna nauka języka niemieckiego – pisanie, lektorat języka obcego.
Przedmioty kierunkowe: gramatyka opisowa, fonetyka praktyczna, wstęp do językoznawstwa, historia krajów niemieckiego obszaru językowego, krajoznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego, wiedza o literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego, teoretyczne podstawy uczenia się, wiedza o akwizycji i nauce języków, seminarium dyplomowe.

Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej pedagogika wczesnoszkolna: metodyka nauczania języka niemieckiego, psychologia ogólna, psychologia rozwojowa i osobowości, pojęcia i systemy pedagogiczne, teoretyczne podstawy kształcenia, emisja głosu z ergonomią, praktyka.

Przedmioty specjalizacji nienauczycielskiej – translatorskiej: tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemne, rozumienie tekstów fachowych, podstawy translatorskie, notacja translatorska.


Absolwent specjalności uzyskuje tytuł licencjata. Po I roku studiów studenci mają możliwość wyboru specjalizacji nauczycielskiej ze specjalnością dodatkową pedagogika wczesnoszkolna lub specjalizacji nienauczycielskiej – translatorskiej.
Absolwent posiada wiedzę i umiejętności językowe, metodyczne i dydaktyczne pozwalające na prowadzenie zajęć lekcyjnych zgodnie z nowoczesnymi zasadami.
Uzyskuje teoretyczną wiedzę w zakresie teorii i psychologii uczenia się i nauczania języka niemieckiego, literatury, językoznawstwa, wiedzy o kulturze i religioznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego.
Absolwent posiada kompetencje do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również do nauczania języka niemieckiego w szkole – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Po I roku student wybiera jedną spośród specjalizacji:

  • nauczycielska,
  • translatorska.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top