FILOLOGIA POLSKA I STOPNIA (profil ogólnoakademicki)


Student po I roku wybiera jedną spośród specjalności:

  • nauczycielska z bibliotekoznawstwem,
  • nauczycielska z logopedią,
  • nauczycielska z komunikacją medialną,
  • nauczycielska z językiem rosyjskim.


Przedmioty z grupy treści podstawowych: język łaciński, kultura antyczna, wiedza o kulturze, nauki pomocnicze filologii polskiej, historia Polski, historia filozofii.
Przedmioty z grupy treści kierunkowych i specjalności głównej: historia literatury polskiej: średniowiecze – oświecenie, historia literatury polskiej: romantyzm – pozytywizm, historia literatury polskiej: Młoda Polska – dwudziestolecie, współczesna literatura polska, literatura obca, analiza i interpretacja dzieła literackiego, poetyka, gramatyka historyczna języka polskiego, historia języka polskiego, gramatyka opisowa języka polskiego, stylistyka praktyczna, kultura języka polskiego, kultura żywego słowa, pragmalingwistyka i komunikacja językowa, lingwistyka tekstu i retoryka, warsztaty artystyczne.

Przedmioty z grupy innych wymagań: język obcy, technologia informacyjna, wychowanie fizyczne, seminarium dyplomowe.
Przedmioty specjalizacji komunikacja medialna: psychologia, psychologia społeczna i etyka w mediach, warsztaty dziennikarskie, edytorstwo tekstów medialnych, język reklamy i język polityki, gatunki dziennikarskie, historia mediów, media współczesne w Polsce a na świecie, kształtowanie opinii publicznej, prawo autorskie.
Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej: psychologia, psychologia rozwojowa i osobowości, pedagogika, dydaktyka literatury i języka polskiego, emisja głosu.
Przedmioty specjalności dodatkowej bibliotekoznawstwo: podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji, bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo praktyczne, działalność informacyjna biblioteki, źródła informacji i systemy informacyjno – wyszukiwawcze, historia książek i bibliotek, automatyzacja procesów biblioteczno-informacyjnych, literatura dla dzieci i młodzieży, podstawy edytorstwa, metodyka pracy w bibliotece szkolnej, prawo autorskie.

Absolwent licencjackich studiów zawodowych ze specjalizacją nauczycielską jest przygotowany do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i w gimnazjum, a także do pracy w bibliotece.
Przedmioty specjalizacyjne w ramach obu specjalności oraz praktyki zawodowe stanowią dobrą podstawę do właściwego, rzetelnego wywiązywania się z obowiązków nauczyciela przedmiotu, pedagoga, wychowawcy czy bibliotekarza. Absolwent może kontynuować proces kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich w zakresie filologii polskiej.

Absolwent licencjackich studiów zawodowych - specjalizacja z komunikacją medialną jest przygotowany do pracy w mediach: w redakcjach czasopism, wydawnictw, w rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych. Wiedza z zakresu przedmiotów specjalnościowych i specjalizacyjnych oraz praktyki studenckie umożliwiają mu wykonywanie obowiązków związanych z komunikacją społeczną, np. rzecznika prasowego, w dziedzinie reklamy, promocji, w instytucjach zajmujących się edukacją medialną. Absolwent może kontynuować proces kształcenia na uzupełniających studiach magisterskich w zakresie filologii polskiej, a po uzyskaniu dodatkowo przygotowania pedagogicznego (drogą studiów podyplomowych lub poprzez ukończenie kursu kwalififikacyjnego w placówce doskonalenia nauczycieli) zdobędzie kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top