KULTUROZNAWSTWO  (profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów).

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 3-miesięczne praktyki.

Wybór specjalności następuje po pierwszym roku na zasadach określonych Uchwałą Senatu AJP Nr 63/000/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowy.

 

Student wybiera specjalność:

  • menager instytucji kultury,
  • lub kulturoznawstwo i studia europejskie.

Przedmioty podstawowe: wprowadzenie do kulturoznawstwa, teoria kultury, antropologia kultury, historia kultury, filozofia, socjologia kultury, historia sztuki, współczesne kierunki nauk społecznych, wykład monograficzny, komunikacja społeczna.
Przedmioty kierunkowe: animacja kultury, projekt kierowany, projekt design, etyka, estetyka wobec przemian sztuki współczesnej, wprowadzenie do lingwistyki, analiza
i interpretacja dzieła sztuki, wiedza o literaturze, subkultury: interpretacja i podziały społeczne, komunikacja transkulturowa na pograniczu polsko-niemieckim, historia teatru, historia filmu, analiza i interpretacja dzieła teatralnego, retoryka, kultura popularna, seminarium dyplomowe.
Przedmioty specjalności menager instytucji kultury: system instytucji kultury w Polsce i Unii Europejskiej, analiza źródeł finansowania kultury, podstawowe zagadnienia archiwistyki i muzealnictwa, komunikacja audiowizualna i wirtualna, wybrane elementy etyki gospodarczej, kultura masowa.
Przedmioty z grupy innych wymagań: język obcy, technologia informacyjna, wychowanie fizyczne, ochrona własności intelektualnej, praktyka zawodowa.


Studia kulturoznawcze kształcą absolwenta potrafiącego dostrzegać kulturowy i społeczny kontekst różnorodnych sytuacji społecznych, zarówno współcześnie, jak i w przeszłości. Absolwent tego typu studiów uzyskuje metodologiczne i antropologiczne podstawy do refleksji o człowieku i interpretacji zjawisk kulturowych. Absolwent otrzymuje szerokie wykształcenie humanistyczne, na które składają się: wiedza z przedmiotów teoretycznych (np. antropologia kultury, teoria kultury, estetyka, filozofia), historycznych (historia kultury, kultura tradycyjna, historia sztuki, filmu), a także praktyczne umiejętności związane z organizacją kultury (aspekty prawne, animacja kultury).
Wykształcenie kulturoznawcze daje możliwość pełnienia wielu funkcji zawodowych i społecznych: animator kultury, menadżer, lider życia kulturalnego, pośrednik między grupami etnicznymi i społecznymi – mniejszości i subkultury). Absolwent nabywa umiejętności do pracy w różnych placówkach kultury, redakcjach, centrach badań opinii publicznej oraz agencjach reklamowych.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top