PEDAGOGIKA  (profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów).

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 3-miesięczne praktyki.

Wybór specjalności następuje po pierwszym roku na zasadach określonych Uchwałą Senatu AJP Nr 63/000/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

 

Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy, wychowanie fizyczne, ochrona własności intelektualnej, technologie informacyjne, emisja głosu i ergonomia, kultura języka polskiego, biomedyczne podstawy rozwoju, wybrane zagadnienia z filozofii z elementami etyki, socjologia ogólna, socjologia edukacji, wprowadzenie do psychologii, psychologia rozwojowa i osobowości, pedagogika ogólna, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przedmioty kierunkowe: media w edukacji, historia myśli pedagogicznej, teoretyczne podstawy wychowania, dydaktyka ogólna, pedagogika społeczna, elementy pedagogiki specjalnej, diagnoza i terapia pedagogiczna, edukacja regionalna i międzykulturowa.

Po I roku student wybiera specjalności nauczycielskie:

  • pedagogika terapeutyczna z animaloterapią lub z asystentem rodziny,
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny lub z promocją zdrowia,
  • pedagogika wczesnoszkolna z promocją zdrowia lub z pedagogiką przedszkolną.

 

Rysunek 1. Struktura specjalności na kierunku pedagogika w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

PEDAGOGIKA TERAPEUTYCZNA

Przedmioty specjalności głównej pedagogika terapeutyczna: pedagogika czasu wolnego, edukacja zdrowotna, terapia środowiska rodzinnego, podstawy logopedii, kompetencje doradcze i terapeutyczne nauczyciela, zaburzenia rozwojowe u dzieci, sposoby poznawania dziecka, współpraca szkoły z rodziną, metodyka pedagogiki terapeutycznej, edukacja artystyczna z metodyką.

Przedmioty specjalności dodatkowej animaloterapii: podstawy animaloterapii, podstawy psychoterapii, animowanie pracy terapeutycznej, animaloterapia, specjalne potrzeby edukacyjne.

Przedmioty specjalności dodatkowej asystent rodziny: interwencja kryzysowa, struktura i organizacja pomocy społecznej, podstawy pracy socjalnej z metodyką asystenta rodziny, projekt socjalny, instytucje rynku pracy, wspierania zatrudnienia i organizacje pożytku publicznego, superwizja pracy z rodziną.

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Przedmioty specjalności głównej pedagogika opiekuńczo-wychowawcza: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika czasu wolnego, edukacja zdrowotna, terapia środowiska rodzinnego, podstawy logopedii, profilaktyka niedostosowania społecznego, podstawy resocjalizacji, warsztat kompetencji interpersonalnych, współpraca szkoły z rodziną, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, edukacja artystyczna z metodyką.

Przedmioty specjalności dodatkowej asystent rodziny: interwencja kryzysowa, struktura i organizacja pomocy społecznej, podstawy pracy socjalnej z metodyką asystenta rodziny, projekt socjalny, instytucje rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i organizacje pożytku publicznego, superwizja pracy z rodziną.

Przedmioty specjalności dodatkowej promocja zdrowia:zdrowie publiczne, socjologia zdrowia, psychologia zdrowia, promocja zdrowia, seksuologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, trening zdrowotny.

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA

Przedmioty specjalności głównej pedagogika wczesnoszkolna: wiedza o języku polskim, wiedza o naukach matematycznych, wiedza o naukach przyrodniczych, podstawy logopedii, kształcenie zintegrowane w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogika wczesnoszkolna, współpraca szkoły z rodziną, edukacja polonistyczna z metodyką, edukacja matematyczna z metodyką, edukacja przyrodnicza z metodyką, edukacja plastyczna z metodyką, edukacja muzyczna z metodyką, edukacja techniczno-informatyczna, metodyka edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego.

Przedmioty specjalności dodatkowej promocja zdrowia: zdrowie publiczne, socjologia zdrowia, psychologia zdrowia, promocja zdrowia, seksuologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, trening zdrowotny.

Przedmioty specjalności dodatkowej pedagogika przedszkolna: pedagogika przedszkolna z metodyką, prawo opiekuńcze, wyrównanie szans edukacyjnych, terapia środowiska rodzinnego, promocja zdrowia, techniki pamięci w nauczaniu.

W programie studiów przewidziane są obowiązkowe praktyki psychologiczno-pedagogiczne i metodyczne.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i BTU w Cottbus – Senftenberg oferują studentom tego kierunku wyjątkową w skali Polski możliwość uzyskania podwójnego dyplomu na kierunku PEDAGOGIKA (specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z astsytentem rodziny). Kończąc PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, można jednocześnie zdobyć dyplom niemieckiej uczelni.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: szkolnictwie (przedszkolach i szkołach), w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach pomocy społecznej, palcówkach służby zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top