KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA  (profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semsstrów).

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 3-miesięczne praktyki.

Wybór specjalności następuje po pierwszym roku na zasadach określonych Uchwałą Senatu AJP Nr 63/000/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

 

Po I roku do wyboru jedna ze specjalności:

- organizacja i obsługa turystyki i rekreacji

- winiarstwo w turystyce

- kulinaria w turystyce.

Przedmioty kształcenia ogólnego: języki obce, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, socjologia, etyka i kultura zawodowa, ergonomia, bezpieczeń­stwo i higiena pracy, ochrona własności intelektualnej.

Przedmioty kształcenia podstawowego: historia architektury i sztuki, fizjolo­gia człowieka, psychologia, ekologia z ochroną środowiska, prawo, ekonomia, zarządzanie, marketing, metody badań statystycznych.

Przedmioty do wyboru: pilotaż i przewodnictwo, organizacja i obsługa rekrea­cji, organizacja i obsługa turystyki kwalifikowanej, specjalizacja instruktorska, seminarium dyplomowe, wykład fakultatywny, praktyka.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top