|   EN

Aktualności

W fascynującą podróż dookoła świata zabrał nas  prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak – Gość kolejnego spotkania z cyklu „Spotkania z Pasją”. W ramach projekcji pt. „Czego nas uczą inne cywilizacje” barwnie opowiadał o kulturze, zwyczajach oraz mentalności ludów azjatyckich, afrykańskich, Ameryki Południowej, jak również europejskich. Mogliśmy również zobaczyć barwne zdjęcia zrobione przez naszego Gościa, z najdalszych zakątków świata. Podziwialiśmy potężne masywy górskie i najwyższy szczyt na Ziemi Mont Everest, ośmiotysięcznik położony w Himalajach na granicy Nepalu i Tybetu, zdjęcia  zrobione  w czasie lotów awionetką. Nie sposób policzyć krajów i miejsc, które zwiedził prof. Wojciech Kacalak. Rio de Janeiro określił miastem kontrastów, z jednej strony jedna
z najnowocześniejszych metropolii  świata, z drugiej strony bieda i  ubóstwo.

Rozmowę poprowadził Wojciech Kuska .

 

Zapraszam na fotorelację

Barbara Kuska

Prawo petycji uznawane jest za powszechną i najłatwiej dostępną formę dochodzenia ochrony interesu jednostkowego lub grupowego. Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać prośby, wnioski lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

W dniu 11 lipca 2014 r. została uchwalona ustawa o petycjach mająca na celu realizację obywatelskiego prawa do petycji przewidzianego art. 63 Konstytucji, zgodnie z którym każdy ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ustawa ta wejdzie w życie w dniu 6 września 2015 r.

Dnia 29 czerwca 2015 r., w auli budynku nr 5 przy ul. Chopina 52, odbyło się Seminarium „Petycja obywatelska w społeczeństwie obywatelskim” współorganizowane przez Senator RP Helenę Hatkę oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim - prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską.

Seminarium patronował Marszałek Senatu RP – Bogdan Borusewicz.

Otwierając Seminarium Senator H. Hatka, odwołując się do doświadczeń parlamentu polskiego i europejskiego przedstawiła funkcję i wagę petycji dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W Seminarium wzięli udział przedstawiciele nauki, kancelarii i legislatury Senatu RP, administracji publicznej, organizacji społecznych oraz studenci.

W trakcie obrad referaty wygłosili:

W imieniu Rektor PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej - dr Joanna Rutkowska – „Prośba, petycja, życzenia w kulturze dawnej i dziś”,

Danuta Drypa, legislator z Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu – „Ustawa o petycjach – geneza, idea, najważniejsze postanowienia”,

Danuta Antoszkiewicz, kierownik Działu Petycji i Korespondencji Senatu RP – „Praktyczne aspekty rozpatrywania petycji w Senacie”,

dr hab. Paweł Leszczyński, prof. nadzw. PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim – „Instytucja petycji w rozwoju dziejowym”,

Izabela Przybysz, Instytut Spraw Publicznych – „Petycje w samorządach lokalnych w świetle ustawy”.

            W podsumowaniu uczestnicy i goście Seminarium wyrazili przekonanie, że instytucja petycji w istotnym stopniu wpłynie na poprawę jakości życia publicznego.


 

W dniach 27-28 czerwca 2015 odbyły się Dni Gorzowa, podczas których Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zaprezentowała swoją ofertę edukacyjną. Podczas dwudniowych obchodów święta Miasta zainteresowani mogli zapoznać się z możliwościami, które daje im studiowanie z radością w naszej Uczelni. W akcji promocyjnej uczestniczyli przedstawiciele Biura Karier i Promocji, czterech Wydziałów: Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Ekonomicznego, Humanistycznego, Technicznego oraz studenci. 

Dziękujemy, że byliście z nami i za to, że wspólnie promujemy Uczelnię.

ZAPRASZAMY DO NAS NA STUDIA

Dnia 25 czerwca 2015 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zawarła porozumienie z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Najważniejsze cele porozumienia to wykorzystanie potencjałów, pozycji, doświadczeń i dorobków obu uczelni. Sygnatariuszami porozumienia byli: Rektor WAT gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk i Rektor PWSZ prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

http://www.wat.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1459:dla-wspolnej-korzyci&catid=61:aktualnoci&Itemid=321

 

24 czerwca 2015 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zawarła porozumienie z Nadleśnictwem Kłodawa. Sygnatariusze porozumienia kierując się chęcią wspólnej problematyzacji zjawisk z zakresu turystyki i rekreacji na terenie Nadleśnictwa oraz próbie rozwiązania tych problemów w ramach prac naukowo-badawczych i rozwojowych pracowników oraz studentów Uczelni  Sygnatariuszami porozumienia byli: Nadleśniczy Nadleśnictwa mgr inż. Tomasz Kalembkiewicz i Rektor PWSZ prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

 

 

 

Już 25 lat minęło od chwili pojawienia się w przestrzeni publicznej samorządowych kolegiów odwoławczych. W uznaniu roli i zasług tych organów dla kształtowania wzorców praworządnej administracji w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, w dniach od 15 do 17 czerwca 2015 r. odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona temu jubileuszowi.

XII edycja ogólnopolskiego Konkursu "OTWARTE DRZWI" organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Już od dwunastu lat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską "OTWARTE DRZWI", którego celem jest zachęcanie młodych naukowców do podejmowania w swych pracach problematyki niepełnosprawności.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie i doktorskie, które podejmują problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i  uzyskały bardzo dobrą ocenę. Termin składania prac - 29 lipca 2015 r.

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe.

Serdecznie zapraszamy studentów do udziału w Konkursie, którego szczegółowe zasady opisane zostały na stronie internetowej Funduszu - www.pfron.org.pl w zakładce Konkursy/Statuetki, link: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/2776,Ogloszenie-XII-edycji-Ogolnopolskiego-Konkursu-OTWARTE-DRZWI.html

W sobotę 13 czerwca 2015 r studenci PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wzięli udział w Amatorskich Zawodach Strzeleckich w Wojcieszycach. Studenci mieli okazję strzelać z różnego rodzaju broni (do tarczy, do ruchomych celów, z broni snajperskiej). Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów został specjalnie przygotowany przez instruktorów, a także przybrał barwy wojenne. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. 

Back to top