|   EN

Aktualności

Komunikat Nr 1/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża 
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 5 stycznia 2020 r.

w sprawie kształcenia zdalnego na kierunkach studiów prowadzonych 
w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 


            W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2091) oraz wydłużeniem okresu działań podejmowanych przez Rząd RP w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, począwszy od dnia 11 stycznia br. do dnia 17 stycznia br., przedłuża się zdalną formę kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża. W przypadku laboratoriów i ćwiczeń wymagających użycia specjalistycznego sprzętu dopuszcza się możliwość kształcenia „hybrydowego”, o którym mowa w Komunikacie Nr 13/140/2020 Rektora AJP z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 w AJP.

      Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć. Zgodnie z Komunikatem Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania AJP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć tylko w sytuacjach szczególnych pomocniczo.

          Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych w formie tradycyjnej. 

          Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

                                                                      

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Komunikat Nr 2/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie zgłoszeń do programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2
dla pracowników i studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża

Komunikat Nr 1/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 5 stycznia 2020 r.

w sprawie kształcenia zdalnego na kierunkach studiów prowadzonych
w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

podziękowanie za udział w akcji Pola Nadziei 2020/2021JM Rektor AJP, Koordynator akcji, wykładowcy oraz studenci Akademii im. Jakuba z Paradyża otrzymali podziękowania za zaangażowanie i ofiarność

Lubuskie WawrzynyWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają do udziału w 27. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki, 16. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy oraz 8. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Dziennikarski.

Zgłoszenia książek posiadających ISBN oraz materiałów dziennikarskich wydanych w 2020 roku przyjmuje główny organizator Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 (II piętro – sekretariat). Warunkiem zgłoszenia książek do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego i Naukowego jest dostarczenie osobiście lub pocztą 3 egzemplarzy publikacji, natomiast do Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego wymagane jest dostarczenie 4 różnych publikacji dotyczących województwa lubuskiego opublikowanych lub wyemitowanych w danym roku kalendarzowym, skopiowanych w 3 egzemplarzach. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 18 stycznia 2021 r. Prosimy o dopisek na przesyłce „Lubuskie Wawrzyny” oraz określenie kategorii konkursu.

 

Więcej informacji na stronie konkursu: http://www.wawrzyny.norwid.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=329:lubuskie-wawrzyny-2020&catid=79&Itemid=435

 

podpisanie porozumienia pomiędzy Rektor AJP a firmą Copernico HealthW dniu 8 grudnia zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy badawczo-rozwojowej między Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim a firmą Copernico Health.
Firma Copernico to zespół profesjonalistów i pasjonatów nauki, którzy wykorzystują nowe technologie, tworzą innowacyjne rozwiązania w obszarze medycyny i ochrony zdrowia. Kluczową koncepcję zespołu Copernico stanowi wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą połączenie najnowszych badań naukowych z obszaru nowych technologii i stworzenie innowacyjnych rozwiązań pozwalających monitorować i poprawiać stan zdrowia człowieka w niedostępny dotąd sposób.
Pracownicy Instytutu Nanotechnologii i Nanobiologii prowadzą intensywne badania związane nie tylko z syntezą nanocząstek, w tym srebra, ale również wdrożeniem ich do różnych gałęzi przemysłu. W oparciu o nanocząstki srebra coraz częściej powstaje szeroka gama produktów wykorzystywanych w takich dziedzinach jak: nanodiagnostyka, nanofarmakologia i nanoonkologia. Ze względu na bardzo małe wymiary i duży stosunek powierzchni do objętości struktury mają inne właściwości niż większe materiały, a jednocześnie są zdolne do pokonywania przeszkód biologicznych. Dzięki specyficznym właściwościom mogą być wykorzystywane w pokonywaniu ograniczeń pojawiających się w tradycyjnych sposobach diagnostyki i leczenia.
Nasza współpraca skupiać się będzie na przeprowadzeniu badań naukowych mających na celu dowieść skuteczności działania innowacyjnych produktów przed wdrożeniem ich na rynek z wykorzystaniem nanocząstek srebra.
Porozumienie podpisane zostało przez JM Rektor prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską i Prezesa firmy Grzegorza Rasiaka.

ALLEGRO7 grudnia 2020 roku na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się webinarium Bezpieczne zakupy w sieci przeprowadzone przez Eksperta Działu Bezpieczeństwa serwisu Allegro Pana Mateusza Górkę, w którym wzięli udział studenci i wykładowcy Wydziału Ekonomicznego.

plakat Konferencji NaukowejSerdecznie zapraszamy na IV ogólnopolską konferencję naukową „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej”, która odbędzie się on-line w dniach 07 – 08 grudnia 2020 roku.


Organizatorem konferencji jest Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej, Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich – Oddziałem Gorzowskim, Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych – Oddziałem Gorzowskim, Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) oraz Lubuską Młodzieżową Akademią Bezpieczeństwa.

Debata, jak co roku, poświęcona zostanie naturze zjawiska tzw. hejtu – jego przyczynom, zakresowi w życiu publicznym, prywatnym i mediach oraz możliwościom przeciwdziałania. Dostrzegalna brutalizacja języka oraz nasilająca się przemoc motywowana uprzedzeniami to zjawiska niebezpieczne. Na występowanie różnych przejawów nienawiści wpływ mają stereotypy i zbudowana na nich postawa odrzucenia, a także uwarunkowania kulturowe, historyczne czy polityczne. Prawo może być narzędziem ograniczającym skalę tego wieloaspektowego zjawiska, pełniąc funkcję zapobiegawczą i represyjną. Skuteczność instrumentów jego prewencji i zwalczania zdaje się jednak być warunkowana multidiscyplinarnością ich projektowania  i wielopłaszczyznowością ich stosowania.

Celem konferencji, adresowanej do studentów, przedstawicieli świata nauki, mediów, przedstawicieli administracja rządowej i samorządowej oraz społeczeństwa obywatelskiego jest stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie budowania inkluzywnego społeczeństwa i zwalczania przejawów nietolerancji i dyskryminacji.     

Wydarzenie odbędzie się z wykorzystaniem platformy Zoom https://zoom.us/j/9538241603?pwd=WmMveXA3QmF4WXAweStrZ2ZDQjA1QT09

                                                                                

 Serdecznie zapraszamy!

Back to top