|   EN

1 października 2013 roku odbyła się 16 w dziejach Uczelni inauguracja nowego roku akademickiego 2013/2014.
Mieliśmy zaszczyt gościć władze miasta, parlamentarzystów, przyjaciół uczelni między innymi przedstawicieli z zaprzyjaźnionych Uczelni z innych państw: Litwy, Ukrainy, Francji i Niemiec.

JM Rektor prof. nadzw. dr hab.Elżbieta Skorupska-Raczyńska w swoim wystąpieniu podsumowała 15-lecie Uczelni, które z wielkim zainteresowaniem i podziwem wysłuchali zaproszeni goście, pracownicy oraz studenci. Podczas w/w uroczystości tytuł honorowy - Zasłużony dla PWSZ otrzymali: prof. dr hab. Beata Mikołajczyk, prof.dr hab. Wojciech Kacalak, mgr inż. Jerzy Korolewicz. Dołączyli oni do grona osób, które przyczyniły się do dotychczasowego rozwoju naszej PWSZ. Bez tych ludzi i ich działalności nie byli byśmy w tym miejscu, w którym obecnie się znajdujemy.


Władze Uczelni doceniły również trud i poświęcenie pracowników nagradzając ich.
Inaugurację nowego roku akademickiego uświetniła Pani dr hab. Małgorzata Sulik swoim wykładem pt. "Psi węch w służbie człowieka".
W godzinach wieczornych  w auli  przy ul. Fryderyka Chopina odbył się koncert pt. "Przyjaciele Uczelni", w którym wystąpili artyści z Gorzowa Wielkopolskiego: Adam Bałdych i Przemysław Raminiak, Paweł Araszczuk i Marcel Kowalewski, Magdalena Bańkowska-Moskwa, Marzena Śron, Natalia Zielonka, Łukasz Reks.

 

 

Przemówienie inauguracyjne JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej - Raczyńskiej z dnia 1 października 2013 r.
 
         Szanowni Państwo

       PWSZ została powołana we wrześniu 1998 r. na bazie funkcjonującego od 1992 r. Zespołu Kolegiów Nauczycielskich kształcących na kierunkach: filologia polska, pedagogika, język niemiecki.  Pierwszego października 1998 r. rozpoczęliśmy pracę grupą 103 pracowników dydaktycznych na rzecz około 1000 studentów. Siedzibą uczelni była kamienica przy ul. Łokietka 22, o łącznej powierzchni 1 475 m_. Pierwsza inauguracja odbyła się tam w sali wykładowej przeznaczonej dla 120 osób. Od początku proponowaliśmy kandydatom i prowadziliśmy studia licencjackie (pierwszego stopnia) na pięciu kierunkach: filologia polska, pedagogika, filologia (język niemiecki), administracja oraz zarządzanie.
      Dziś inaugurujemy rok akademicki po raz szesnasty. Pełne 15 lat pracy i działalności kadry dydaktycznej, naukowo-dydaktycznej, administracji, studentów, środowiska pracodawców, samorządu, przyjaciół i nieprzyjaciół Uczelni zaowocowało aktualnym jej statusem, jej rangą, bazą i pozycją w mieście i regionie. Czas ten upoważnia do pewnej refleksji.
      W szesnasty rok działalności wkroczyliśmy, oferując kandydatom studia pierwszego stopnia na wybranym z trzynastu kierunków. Obok proponowanych na trzech Wydziałach – Humanistycznym, Ekonomicznym oraz Administracji i Bezpieczeństwa – pięciu ww. kierunków licencjackich o najdłuższej tradycji (od 1998 r.) są to: bezpieczeństwo narodowe (od 2009 r.), kulturoznawstwo (od 2010 r.), turystyka i rekreacja oraz finanse i rachunkowość (od 2011 r.), ekonomia (od 2012 r.). Prowadzimy również na Wydziale Technicznym studia inżynierskie w zakresie: informatyki (od 2009 r.), mechaniki i budowy maszyn (od 2010 r.) oraz inżynierii bezpieczeństwa (od 2013r.). W ofercie mamy również studia drugiego stopnia, na kierunkach: filologia polska (od 2009 r.) i zarządzanie (od 2013 r.) Łącznie w naszej Uczelni kształci się obecnie ponad 3000 osób.
      W 1998 r., w pierwszej ekipie 103 pracowników dydaktycznych było zaledwie 5 osób pierwszoetatowych legitymujących się stopniem naukowym doktora. Dziś kadrę naukowo-dydaktyczną i dydaktyczną stanowi ponad 200 pracowników, w tym 131 pierwszoetatowych, wśród których mamy 15 profesorów zw. i nadzw., 48 doktorów (na etatach adiunktów i st. wykładowców) oraz 68 magistrów, głównie asystentów zaliczanych do młodszych pracowników naukowych. Trzon dzisiejszej ekipy stanowią naukowcy, którzy jako pierwszoetatowi pracownicy naszej Uczelni osiągnęli stopień doktora (33 osoby) i doktora habilitowanego (5 osób). Łącznie w całej ekipie awansowało 67 osób, zdobywając stopnie doktora (41) i doktora habilitowanego (19) oraz tytuł profesora zwyczajnego (7). Kolejni pierwszoetatowi pracownicy niebawem dołączą do tej grupy: siedmioro prowadzi badania naukowe, mając otwarte przewody doktorskie; czternaście osób przygotowuje się do finalizowania habilitacji; toczą się dwa postępowania o profesurę tytularną (tzw. belwederską).  
      Dysponujemy bogatą, doskonale wyposażoną bazą, w skład której wchodzą:

  • kampus przy ul. Fryderyka Chopina, złożony z siedmiu budynków (cztery dydaktyczne o łącznej powierzchni 13 572 m_; Biblioteka Główna o powierzchni 1 580 m_; hala sportowa o powierzchni 2 400 m i kubaturze 11 540 m_);
  • kompleks przy ul. Teatralnej, mieszczący Rektorat oraz Wydział Humanistyczny wraz z wydziałową Biblioteką im. prof. Ewy Rzetelskiej-Feleszko i Biblioteką Goethego (trzy budynki o łącznej powierzchni 5 195 m_);
  • kompleks przy ul. Myśliborskiej, będący obecnie siedzibą Wydziału Technicznego (w użytkowaniu budynek o powierzchni 4 088 m_);
  • kompleks przy ul. Kazimierza Wielkiego (trzy budynki o charakterze socjalnym, o powierzchni łącznej 1 572 m_);
  • Dom Studenta „DESANT” (o powierzchni 8 055 m_);
  • kamienica przy ul. Łokietka (o powierzchni 1 475 m_).

      Nasi studenci i pracownicy – ich nauczyciele i mistrzowie – mogą korzystać z 40 wyposażonych w sprzęt audiowizualny sal wykładowych (o łącznej liczbie 4095 miejsc), 69 sal ćwiczeniowych i seminaryjnych (łącznie 1578 miejsc), 15 sal komputerowych (z 242 stanowiskami), 10 specjalistycznych laboratoriów i pracowni (łącznie 153 stanowiska), studia nagrań, 2 auli (wielka: 446 miejsc i Rektorska: 140 miejsc), biblioteki (oferującej w czytelniach 150 stanowisk do pracy, w tym 110 wyposażonych w komputery z dostępem do szerokopasmowego Internetu typu Pionier; ponad 80 000 tytułów książek; 150 tytułów czasopism), hali sportowej i pomieszczeń socjalnych. Kierownictwo Domu Studenta dysponuje bazą liczącą 229 pokoi przeznaczonych dla ponad 500 studentów oraz 8 pokoi jednoosobowych dla pracowników dydaktycznych Uczelni.
      Na tak imponującą bazę ciężko pracowaliśmy przez kilkanaście lat. Jedynym budynkiem, który otrzymaliśmy jako przygotowany do działalności dydaktycznej, była kamienica przy ul. Łokietka, gdzie funkcjonowały do 1998 r. kolegia nauczycielskie. Pozostałą piękną dziś bazę budowaliśmy z wielkim wysiłkiem od podstaw. Oto fakty. Od Miasta Gorzów Wielkopolski otrzymaliśmy aktem darowizny w 2001 r. wyeksploatowany 11-kondygnacyjny budynek po bursie międzyszkolnej przy ul. J. Piłsudskiego, a w 2003 roku zrujnowany budynek pokoszarowy (w kompleksie przy ul. F. Chopina), będący wcześniej stołówką wojskową.  Pozostałe budynki (do remontu, a w niektórych wypadkach niemal do odbudowy) wykupiliśmy w latach 2001-2002 – jako mienie powojskowe od Skarbu Państwa przy zastosowaniu należnej Uczelni bonifikaty (budynki o nr nr 6, 7, 8, 9 - obecnej Biblioteki Głównej oraz 2, 3 – obecnej hali sportowej) bądź od Prezydenta Miasta (budynki przy ul. Teatralnej) w 2000 r. za kwotę ponad 352 000 zł. W roku 2009 zakupiliśmy od właściciela prywatnej WISZ w likwidacji budynki wraz z wyposażeniem za łączną kwotę 6 900 000 zł. W zakupione i w większości zrujnowane budynki zainwestowaliśmy środki o łącznej wartości ok. 68 860 000 zł, w tym ok. 17 640 000 środków unijnych, ok. 19 300 000 dotacji budżetowych oraz ok. 31 920 000 funduszy własnych, czyli wygospodarowanych przez PWSZ. Dziś walczymy o środki na budowę laboratorium środowiskowego niezbędnego w procesie kształcenia i nauki na kierunkach inżynierskich prowadzonych na Wydziale Technicznym naszej Uczelni. Ze środków własnych oraz dzięki darowiznom dokonanym przez producentów maszyn i urządzeń, a także przy pomocy przedsiębiorców wyposażyliśmy w czasie ostatnich miesięcy cztery laboratoria dla kierunków technicznych inżynierskich.
      Od 2000 r. rozwija się nasze Wydawnictwo (od 2010 r. Wydawnictwo Naukowe PWSZ), które na swoim koncie rejestruje do dziś wydane 153 tytuły, w tym również w ramach serii: „Dysertacje doktorskie”, „Zeszyty Naukowe” oraz „Źródła”, a także monografii wypracowanych jako pokłosie seminariów i konferencji naukowych (o zasięgu krajowym i międzynarodowym) organizowanych przez pracowników naszej Uczelni. Do dziś na tym polu zorganizowano 131 projektów, w tym 29 konferencji o charakterze cyklicznym. Spośród tych ostatnich w środowisku akademickim doskonale identyfikowane są realizowane od kilka bądź kilkunastu lat takie konferencje, jak np.: „Bezpieczeństwo usług i produktów”, „Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza”, „Edukacja techniczna na rynku pracy”, „Forum bezpieczeństwa”, „Gorzowskie Studia Bestiograficzne”, „Język. Religia. Tożsamość” czy „Skuteczność w biznesie” i inne.
      Od 1998 r. zmienił się również stan prawny Uczelni. Od 2006 r. PWSZ funkcjonuje na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, obowiązującej wszystkie uczelnie w Polsce. Działając na tych zasadach, wprowadziliśmy w 2010 roku obok pracowników dydaktycznych (docent, wykładowca, st. wykładowca, lektor, instruktor) kategorię pracowników naukowo-dydaktycznych (profesor, adiunkt, asystent). W 2011 r. Senat PWSZ przyjął opracowaną strategię rozwoju Uczelni oraz jej misję. Od 2011 r. w Uczelni działają: Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych, Akademickie Centrum Kultury oraz Akademickie Centrum Sportu i Turystyki. W lipcu 2013 r. przyjęliśmy zmiany w organizacji Uczelni, których efektem jest struktura wydziałowa, w miejsce dotychczasowej instytutowej.  W bieżącym roku również przyjęliśmy imię patrona, jakim został Jakub z Paradyża, dołączając dzięki temu do grona zacnych i liczących się uczelni, którym patronują wielcy, znani na świecie ludzie nauki z pierwszych wieków jej rozwoju – od średniowiecza do oświecenia – na terenach etnicznie polskich, By wymienić m.in.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, PWSZ im. Witelona w Legnicy i inne.
      Wszystko to, co osiągnęliśmy i do czego dochodzimy nie bez problemów i trudności, przekłada się na poziom i jakość kształcenia, o czym świadczą przyznane na okres pięcioletni – sześcioletni oceny pozytywne komisji wizytujących wszystkich dotychczas skontrolowanych kierunków, by wymienić: administrację, filologię polską, filologię niemiecką, filologię angielską, informatykę i zarządzanie.
      Dotychczas mury naszej Uczelni opuściło 13 596 absolwentów, spośród których wielu odnajdujemy w środowisku jako znanych polityków, dziennikarzy, działaczy samorządowych, dynamicznych przedsiębiorców czy pracowników naukowych. Oto kilka postaci: Andrzej Bocheński (marszałek woj. lubuskiego), Jacek Wójcicki (wójt gminy Deszczno), Marek Surmacz (poseł na sejm V kadencji, wiceminister w MSWiA, doradca Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, radny), Piotr Styczeń (podsekretarz stanu w MTBiGM), Sławomir Konieczny (rzecznik prasowy KW Policji); Wojciech Kuska (dziennikarz TVP); właściciele, szefowie, menadżerowie firm, jak: Marta Głuchy i Kinga Głuchy (współwłaścicielki salonu samochodowego i sieci sklepów spożywczych), Zbigniew Baś (dyr. szpitala), Tomasz i Urszula Niemirowscy (właściciele firmy kurierskiej), Jerzy Żyłuk (właściciel restauracji), Andrzej Poznański (kierownik rejonu sieci sklepów); pracownicy naukowo-dydaktyczni naszej Uczelni, jak: dr Monika Bednarczyk, dr Marcin Cywiński, dr Krzysztof Czyrka, dr Joanna Rutkowska, dr Albin Skwarek.
      Na markę naszej Uczelni pracuje również KS AZS PWSZ, głównie dzięki koszykówce kobiet, która w Gorzowie od startu w sezonie 2001-2002 do dziś zrobiła błyskawiczną i błyskotliwą karierę. Pod opieką trenera Dariusza Maciejewskiego zespół w sezonie 2003-2004 awansował do ekstraklasy i z powodzeniem walczy o swoją w niej pozycję do dziś. Do najważniejszych laurów Klubu należą: I miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w latach: 2002, 2003, 2011; II miejsce w tychże mistrzostwach, w latach: 2004, 2006, 2008, 2012; II miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorek i Mistrzostwach Juniorek Starszych w latach: 2006, 2007, 2008, 2009; medale ekstraklasy: brązowy w 2008, i srebrne w 2009 oraz 2010. Wyszkolone w naszym klubie zawodniczki (kilkanaście seniorek i juniorek) grały w reprezentacji narodowej Polski. Obecnie w barwach naszego KS AZS PWSZ występuje 11 zespołów koszykówki, w tym seniorki, juniorki starsze i juniorki, kadetki, 2 grupy młodziczek oraz 5 grup wstępnego szkolenia. Pod skrzydłami naszej Uczelni rośnie koszykarska potęga. Liczący się na arenie sportowej Klub zorganizował w naszej hali dwukrotnie Akademickie Mistrzostwa Polski (w latach 2002 i 2011), Akademickie Mistrzostwa Europy (2005), Mistrzostwa Polski Kadetek (2002), Mistrzostwa Polski Juniorek Starszych (2006), Mistrzostwa Polski Juniorek (2011). Obok koszykówki prężnie rozwija się uczelniany klub sportów lekkoatletycznych.
      Szerząc dobre tradycje akademickie, dynamizujemy działania kulturalne na rzecz środowiska Uczelni, miasta i regionu. Oto przykłady przedsięwzięć w tym zakresie. – Od 2007 r. w naszej Bibliotece Głównej działa Galeria Sztuki „Punkty Widzenia”, która systematycznie prezentuje prace różnych twórców – od ikonopisów, po malarzy współczesnych, szczególną wagę przywiązując do promocji artystów gorzowskich. Na konto Galerii zapisujemy do dziś ponad 40 wystaw, m.in. prac Eugeniusza Repczyńskiego, Wojciecha Plusta, Anny Szymanek, Zbigniewa Romańczuka. Wczoraj odbył się wernisaż wystawy malarstwa Bogusława Jagiełły. Organizujemy cyklicznie Festiwal Kultury Europejskiej, do którego zaprosiliśmy partnerskie uczelnie zagraniczne, m.in. z Ukrainy, Litwy, Niemiec, Austrii i Francji. Nasi pracownicy od 8 lat współorganizują na Uniwersytecie Przykarpackim w Iwano-Frankowsku coroczny Konkurs Ortograficzny z Języka Polskiego dla Młodzieży Akademickiej Ukrainy. Wśród przedsięwzięć studenckich na uwagę zasługuje cykliczny od ośmiu lat Przegląd Kabaretów Studenckich „PiGi”. Przykłady można mnożyć.
      Kończąc tę syntezę, odzwierciedlającą dynamiczny rozwój Uczelni i jej stabilną konstrukcję, pragnę skierować wyrazy szacunku do tych wszystkich, bez pracy i zaangażowania których wielu wydarzeń przed chwilą wymienionych zapewne by nie było. Dziękuję przede wszystkim rektorom seniorom: Panu prof. Zenonowi Głodkowi i Panu prof. Andrzejowi Bałabanowi – za wszystkie lata pracy na rzecz rozwoju naszej Uczelni. Z serca dziękuję wszystkim profesorom i doktorom za dar wiedzy przekazywany nie tylko studentom, ale i młodszym pracownikom naukowo-dydaktycznym, którzy mogli rozwinąć i mogą rozwijać skrzydła pod ich bezcenną opieką. Samorządom - miasta Gorzów Wielkopolski oraz miast i gmin sąsiedzkich, władzom administracyjnym i samorządowym województwa lubuskiego, posłom i senatorom Ziemi Lubuskiej dziękuję za wszelkie akty wsparcia i wszystkie działania mobilizujące środowisko Uczelni. Przedsiębiorcom i pracodawcom, dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz instytucji kulturalnych z serca dziękuję za każdą udzieloną nam pomoc, za gościnność, za możliwość korzystania z ich bazy, za współpracę i dary, za pomoc, bez której trudno byłoby nam prowadzić właściwie kształcenie na kierunkach inżynierskich, ale też ze względu na potrzebę praktyk – na studiach humanistycznych, pedagogicznych, ekonomicznych oraz z zakresu administracji i bezpieczeństwa. Dziękuję władzom zaprzyjaźnionych uczelni, a przede wszystkim P.T. Rektorom uniwersytetów – Szczecińskiego, Zielonogórskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – za przychylność, życzliwą pomoc kadrową i naukową, a także możliwość korzystania z Państwa doświadczeń. Wszystkim Przyjaciołom Uczelni dziękuję za wszelkie wyrazy sympatii, za kibicowanie nam, nie tylko podczas meczów koszykówki, ale i w trakcie innych działań.
      Pragnę wspomnieć tych wszystkich pracowników Uczelni, których już wśród nas nie ma, a którzy współtworzyli jej dzieło. W pamięci zachowujemy zmarłych: Marię Sterżeń – pierwszą kwestor PWSZ, dra Jerzego Hrybacza – prorektora w latach 2003-2007, wykładowców – dra Wiesława Łukasika, dra Janusza Poźniaka, dra Bo Nilsa Löfsteda, pracownice administracji – Bożenę Młynarczyk, Urszulę Degler, Wiktorię Bednarczyk, Antoniego Sacharczuka.
      Szanowni Państwo
      Rozpoczynamy 16. rok działalności jako Wyższa Szkoła Zawodowa, a – ze względu na tradycję – 22. jako placówka kształcąca na poziomie studiów zawodowych. Bieżący rok akademicki inauguruje ponad 3000 studentów, w tym ponad 1000 na pierwszym roku studiów pierwszego i drugiego stopnia.
      Drodzy Studenci
      Jesteśmy tu dla was. Pragnę skierować słowa do studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia. Rozpoczynają Państwo dziś nowy etap w swoim życiu, czas najpiękniejszy, który warto wykorzystać skrupulatnie na swój wielopłaszczyznowy rozwój. Wszystko to, co zdobędą Państwo w najbliższych latach, czego doświadczą i co zapiszą w pamięci, zaowocuje kiedyś w życiu zawodowym i prywatnym, w relacjach międzyludzkich i społecznych, w procesie kształtowania obranej, choć niekoniecznie prostej drogi. Życzę wam wszystkim sukcesu, życzę radości studiowania i wielu dobrych doświadczeń.
 

***

 
Otwieram 16. Rok akademicki na PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.


 
Quod bonum, Felix, faustum fortunatumque sit!

 

Zdjęcia z prezentacji wyświetlanej podczas wystąpienia JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej - Raczyńskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top